Akti­vi­te­ter

Natur­li­ga saker att göra i en natur­skön miljö

Du är ald­rig syss­lo­lös på Möc­kelsnäs. Här finns många spän­nan­de akti­vi­ter. 
Var­för inte tes­ta att padd­la eller fiska?

Konst­hal­len har utställ­ning­ar och Oran­ge­ri­et sommarförsäljning.

Boule

Vand­rings­led

Eel av Öst­ra Möc­keln vand­rings­led. Vand­rings­le­den ska kny­ta ihop fem natur­re­ser­vat och kul­tur­re­ser­va­tet Lin­nés Rås­hult och kom­mer bestå av tre dels­ling­or som till­sam­mans mot­sva­rar 3–4 mil led i vari­e­rad natur

Fiska i Möckelsnäs

Fis­ka

Hos oss kan du köpa fis­ke­kort och med egen utrust­ning ta dig an utma­ning­en att fånga gös, abbor­re eller annan fisk i sjön Möckeln.

Givet­vis kan hyra rodd­båt att använ­da till din fisketur.

Fotvård på Möckelsnäs

Skulp­tursti­gen

Vi ska­par en skulp­turstig som sträc­ker sig runt om i Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs under­ba­ra natur. Många av alst­ren ska­pas i ek och alm som tidi­ga­re vux­it på vår mark. Trä­skulp­tu­rer­na görs på plats av lokalt ver­kan­de konst­nä­rer­na Arne Pers­son och Kaj Engström.

Boule

Spe­la boule

I cafe­te­ri­an eller hotellre­cep­tion finns möj­lig­het att låna bou­leklot för en tim­mes spel. Bou­le­ba­nan lig­ger på bak­si­dan av cafét eller spe­la på par­ke­ring eller grus­väg som man gjor­de i originalet.

Fotvård på Möckelsnäs

Cykel

Vi har ett antal cyklar för uthyr­ning. Njut av natur­skön mil­jö på halvön Möc­kelsnäs. Tram­pa lugnt och ta in atmosfären.

1 tim­me 100 kr, 3 tim­mar 200 kr & hel­dag 300 kr

Kajak på Möckelsnäs

Kajak

Hos oss kan du hyra 1‑mans kajak och padd­la ut i sjön Möc­keln. Givet­vis ingår flyt­väst i hyran.

1 tim­me 100 kr, 3 tim­mar 200 kr & hel­dag 300 kr

Badtunna

digi­tal tipsrunda

Med start och mål vid skyl­tar­na på par­ke­rings­plat­sen kan du med hjäl­pa av din mobil­te­le­fon gå en digi­tal tipspromenad.

Badtunna

Vedel­dad badtunna

Njut en stund i våra vedel­da­de bad­tun­nor och låt sam­ti­digt ögo­nen fröj­das åt vac­ker utsikt över sjön Möckeln.
Mer relax­an­de och avkopp­lan­de kan det knappt vara. Våra tun­nor är avsed­da för max 6 personer/st.
Fotvård på Möckelsnäs

Rodd­båt

Hos oss kan du hyra rodd­båt och ta dig ut i sjön Möc­keln. Givet­vis ingår flyt­väst i hyran.

1 tim­me 100 kr, 3 tim­mar 200 kr & hel­dag 300 kr

Massage på Möckelsnäs

Avslapp­nings­mas­sage

Avslapp­nings­mas­sage är en mjuk och följ­sam mas­sage som pas­sar alla. Det är en lugn och avslapp­nan­de metod som löser upp spän­ning­ar, ökar blod­cir­ku­la­tio­nen och sän­ker stress­ni­vån vil­ket ger oss en käns­la av lugn, trygg­het och välbefinnande.

50 minu­ter 690 kr
80 minu­ter 890 kr

Kajak på Möckelsnäs

Lin­né­fö­re­läs­ning

Under 45 ‑60 min möter ni den världs­be­röm­de veten­skaps­man­nen och hör hans fan­tas­tis­ka resa. Vad gjor­de Lin­né här på Möc­kelsnäs Herr­gård? Hur kom det sig att han blev världs­be­römd? Och hur fick banan­plan­tan sitt namn?
En entu­si­as­me­ran­de och inspi­re­ran­de föreläsning!

Robert Andersson

Gui­dad Fisketur

Swed­fishing AB erbju­der såväl nybör­ja­ra och erfar­na sport­fis­ka­re gui­da­de turer från båt eller kant.

Bäst i test

Bäst i Test — Möckelsnäs

Gnug­ga geniknö­lar­na och gör er redo för roli­ga, toki­ga och finur­li­ga utma­ning­ar! Vil­ket lag sam­ar­be­tar bäst och tar hem segern! På svens­ka eller engelska.

Game Show

Game Show — Möckelsnäs

Täv­la i en rik­tig Game Show! Lik­nan­de På spå­ret, Alla mot Alla och Doo­bi­doo. Den ulti­ma­ta fes­tak­ti­vi­te­ten! I Möc­kelsnäs Game Show täv­lar ni i mäng­der med roli­ga täv­ling­ar där det gäl­ler att sam­la så många poäng som möj­ligt inför den spän­nan­de fina­len! På svens­ka eller engelska. 

Kajak på Möckelsnäs

TRÄDGÅRDS‑, ORANGERI- & KONSTHALLSVANDRING

Med vår träd­gårds­mäs­ta­re och/eller vår konst­halls­an­sva­ri­ge gör vi en rund­vand­ring i inspi­ra­tions­träd­går­den, oran­ge­ri­et (med trädgårds-& glas­bu­tik) samt konsthallen.

Trädgårdsutflykt

Träd­gårds­ut­flykt

Upp­lev träd­går­dar­na, kul­tu­ren och histo­ri­en i Lin­nés Rås­hult och på Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs.
Belä­get ca 1,5 mil norr om Älm­hult kan vi erbju­da trädgårds‑, historie‑, konst- och mat­in­tres­se­ra­de grup­per uni­ka upp­le­vel­ser. Gör vårt pro­gram som en del i ert utbud eller boka hela upp­läg­get direkt.

Chokladprovning

Pro­va cho­klad med Alfred

Först blir det kaffe/te och 5 oli­ka cho­klad­bi­tar i bör­jan. Sedan blir det 8 oli­ka pra­li­ner medan Alfred berät­tar myc­ket om cho­kla­dens histo­ria, till­verk­ning, råva­ror, kva­li­tet m.m. Det tar 1.5 — 2 timmar.

Robert Andersson

Pro­va öl med Robert Andersson

Vill ni lära er mer och utfors­ka ölets fan­tas­tis­ka värld?
Under led­ning av Robert Anders­son pro­var vi till­sam­mans ett antal utval­da öl. På förhand bestämmer vi vil­ket tema ni önskar på provningen. 

Robert Andersson

Pro­va Star­ka dryc­ker med Bengt Arne Larsson

Bengt Arne Lar­s­son är den som genom­för våra dryc­kes­prov­ning­ar av ädla dryc­ker, dvs. dryc­ker med hög­re alkoholhalt.

Skic­ka en för­frå­gan så åter­kopp­lar vi

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy