Lin­né­fö­re­läs­ning

Carl von Linné !

Under 45 ‑60 min möter ni den världs­be­röm­de veten­skaps­man­nen och hör hans fan­tas­tis­ka resa från Rås­hult till Uppsala!

Vad gjor­de Lin­né här på Möc­kelsnäs Herr­gård? Hur kom det sig att han blev världs­be­römd? Och hur fick banan­plan­tan sitt namn?

Des­sa och många and­ra frå­gor kom­mer ni få sva­ret på! Lin­né kan även anpas­sar före­läs­ning­en uti­från er grupps öns­ke­mål och intresse.

En entu­si­as­me­ran­de och inspi­re­ran­de föreläsning!

Anton V Här­der har gestal­tat Carl von Lin­né sedan 2006 och gjort över 1000 fram­trä­dan­de, guid­ning­ar i kul­tur­re­ser­va­tet Lin­nés Rås­hult, sko­lor, äldre­bo­en­de och vid Lin­néu­ni­ver­si­tet och hos Lands­höv­ding­en i Kronoberg.

Anton V Här­der har utbil­dat sig vid Bräk­ne-Hobys folk­hög­sko­las Dra­ma­lin­je och har erfa­ren­het som skå­de­spe­la­re och pro­du­cent från revy och tea­terupp­sätt­ning­ar i Kro­no­bergs län.

 

Möc­kelsnäs historia.
Om des­sa väg­gar kun­de tala!

Cice­ron Anton V Här­der berät­tar inle­vel­se­fullt och humo­ris­tiskt om Möc­kelsnäs histo­ria från medel­ti­den fram till idag!

Vad är det för vac­ker bygg­nad vi befin­ner oss i? Har den all­tid sett ut så här och vad sked­de under famil­jer­na Fal­kengrens och von Horns tid på Möckelsnäs?

Stäm­mer det att Peps Pers­son bod­de i Stathu­set och att Kam­mar­her­ren spö­kar på Herrgården?

45–60 min får ni veta allt och lite till om Möc­kelsnäs och per­so­ner som bott och levt här.

Anton V Här­der har fors­kat om Möc­kelsnäs och Tax­ås histo­ria och hans mor arbe­ta­de på Herr­går­den under 1960–70 talet, vil­ket gör att han kän­ner väl till bygg­na­der­na och per­so­ner som arbe­ta­de här.

Skicka en förfrågan så återkopplar vi

Fler Aktiviteter

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy