Möc­kelsnäs

Mid­dag med Tema

Vi erbju­der uni­ka upp­le­vel­ser med “Mid­dag med Tema”, inklu­si­ve Möc­kelsnäs Gil­le och ett mord­myste­ri­um. På Möc­kelsnäs Gil­le kan grup­per om 10–30 nju­ta av en spe­ci­ell prov­nings­upp­le­vel­se som bör­jar med gin­prov­ning från Möc­kelsnäs Des­til­le­ri, följt av en nog­grant sam­man­satt mål­tid. Mord­myste­ri­e­e­ve­ne­mang­et bju­der in gäs­ter att lösa ett mord under en tre­rät­tersmid­dag, inspi­re­rad av histo­ris­ka hän­del­ser och per­so­ner från cir­ka 1750.

Sma­ka på Möckelsnäs

Möc­kelsnäs Gille

För grup­per om 10–30 per­so­ner erbju­der vi nu en exklu­siv sma­kupp­le­vel­se från Möckelsnäs.

Vi inle­der kväl­len med en spän­nan­de gin­prov­ning där vårt flagg­skepp kom­mer från Möc­kelsnäs Brän­ne­ri. Du får insik­ter om till­verk­nings­pro­ces­sen och möj­lig­het att jäm­fö­ra med and­ra väl­re­nom­me­ra­de ginsorter.

Mid­da­gen avnjuts i Konst­hal­len på ele­gan­ta möb­ler, hand­gjor­da av ek och alm från Möc­kelsnäs Design.

Vår mål­tid är inte bara lokalt pro­du­ce­rad, den är även omsorgs­fullt kom­po­ne­rad. Vi bju­der på en krä­mig kräftsop­pa, en utsökt plank­stek med dov­vilt och duches­spo­ta­tis samt kris­pi­ga grön­sa­ker. Avslu­ta kväl­len med en kopp kaf­fe och en him­melsk äpp­le­paj ser­ve­rad med sylt och grädde.

Plank­ste­ken är ser­ve­rad på en spe­ci­al­till­ver­kad plan­ka från Möc­kelsnäs Design, vil­ket gör upp­le­vel­sen ännu mer unik.

Själv­klart ackom­pan­je­ras mål­ti­den av Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs all­de­les egna öl – en väl­ba­lan­se­rad lager och en fruk­tig IPA – bryggd av Vare­bö­ke Bryg­ge­ri. Det är den per­fek­ta smak­re­san som för­gyl­ler din vis­tel­se hos oss. Väl­kom­men till Möc­kelsnäs, där sma­ker och upp­le­vel­ser för­e­nas på bäs­ta möj­li­ga sätt.

Pris per per­son 995 kr

Vad som helst kan hända

Mord­myste­ri­um på Möckelsnäs

Hit­ta din inre detek­tiv och för­sök reda ut vem mör­da­ren är innan kväl­len är över!
På Möc­kelsnäs kan vad som helst hän­da och saker är inte all­tid som de ser ut Möc­kelsnäs har en rik histo­ria med anor långt bak i tiden. Män­ni­skor som har haft stor bety­del­se för Sve­ri­ge och värl­den har vis­tats här. Mord­myste­ri­et är inspi­re­rad av verk­li­ga hän­del­ser samt verk­li­ga histo­ris­ka karak­tä­rer som har och kan ha rört sig på Möc­kelsnäs omkring år 1750.
Under en tre­rät­tersmid­dag spe­lar skå­de­spe­la­re upp sce­ner som inne­fat­tar ett mord. Ni får under mid­da­gen led­trå­dar om vem mör­da­ren kan vara, och mås­te använ­da era detek­tiv­kun­ska­per för att ta reda på vem mör­da­ren är.
Under desserten/avec delar ni upp er i grup­per för att dis­ku­te­ra och kom­ma fram till vem mör­da­ren är samt vil­ket vapen som har använts.
Gör er redo för en annorlun­da kväll i gåtor­nas tec­ken!
Lev ut din inre Poi­rot eller Sher­lock Hol­mes!
För­slag på meny­er se under Restau­rang Vild & Vac­ker.
Pris efter offert

Skic­ka en förfrågan

9 + 6 =

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy