BESÖK ÄVEN

Du är ald­rig syss­lo­lös på Möc­kelsnäs.
Här finns många spän­nan­de stäl­len att besöka.

Folkets hus i Älmhult

Fol­kets hus Älm­hult — pris­be­lönt och folkligt

Fle­ra dagar i vec­kan kan du besö­ka fol­kets hus i Älm­hult. Verk­sam­he­ten har bli­vit myc­ket upp­märk­sam­mad sedan stor­sat­ning­en på både inred­ning­en och inne­håll som blev klart under slu­tet av 2020. Här kan du gå på bio och äta mat eller dric­ka vin sam­ti­digt, du kan besö­ka kon­ser­ter, se direkt­sänd ope­ra, gå på tea­ter eller stand up. Fol­kan, som det ofta kal­las kan titu­le­ra sig både årets jazz­klubb och årets biografinnovatör.

Besök oss på folketshusalmhult.se

Gocart

Rolig och fart­fylld upplevelse

Inom­hus gokart­hall som har öppet året om.
Ge Hela famil­jen en upp­le­vel­se av fart o spänning!

Vi erbju­der kör­ning för Alla! 

Besök oss på delarygokart.se

Rås­hult inbju­der till en fan­tas­tisk tids­re­sa till­ba­ka till 1700 talets land­skap och träd­går­dar. I det KRAV-cer­ti­fi­e­ra­de kafé­et erbju­der vi eko­lo­gisk glass från Piper, hem­ba­ka­de kakor och vi bakar vår egen Rås­hults-ost­ka­ka (glu­ten­fri) som ser­ve­ras tra­di­tions­en­ligt med sylt och gräd­de. Tes­ta och inspi­re­ras gär­na av vår väl­kän­da vege­ta­ris­ka lunch­buffé. Det finns all­tid något gott för de mind­re ock­så. Upp­lev en inspi­re­ran­de per­for­man­ce­guid­ning, med själ­vas­te Carl von Lin­né som cice­ron eller Carls Träd­gård – en plats för barn i alla åldrar.

Träd­går­den med sina äppel­träd och utsikt över örta­går­den, ska­par en rofylld plats — Rås­hult — en paus i tiden!

Besök oss på linnesrashult.se

IKEA Museum

Kom och häl­sa på!
IKEA Muse­um lig­ger i värl­dens förs­ta IKEA varu­hus från 1958. Upp­täck utställ­ning­en “Berät­tel­sen om IKEA” om våra röt­ter, vår nutid och fram­tid. Ta en paus i restau­rang KÖKET och hit­ta din sou­ve­nir i musei­bu­ti­ken. Väl­kom­men!
Besök oss på IKEAmuseum.com

Häradsbäck

Mötes­plats Härads­bäck!
Akti­vi­tets­hal­len i Härads­bäck är fylld med akti­vi­te­ter för hela famil­jen.
Golf­si­mu­la­tor, skjut­si­mu­la­tor, shuff­le­board, bil­jard, bou­le och VR.
För de yng­re lig­ger vår här­li­ga akti­vi­tets­park i anslut­ning till hal­len.
Är ni någ­ra styc­ken så kan vi rekom­men­de­ra vår 3- eller 5‑kamp.
Det är lätt att bli hung­rig och vårt 50-tals Café Lin­néa ser­ve­rar fika, smör­re­bröd och varm mat.
Varmt väl­kom­na!

Besök oss på www.haradsback.se

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy