Välj en sida

TRÄDGÅRD & ORANGERI

GRÖNA SKÖNA STUNDER

HERRGÅRDSMILJÖ

INSPIRATIONSTRÄDGÅRDAR

I den sto­ra inspi­ra­tions­träd­går­den fram­för oran­ge­ri­et finns fyra oli­ka kvar­ter. Ursprung­li­gen anla­des träd­går­den för att demon­stre­ra Lin­nés sex­u­al­sy­stem för väx­ter i bota­ni­ken, men nu restau­re­ras träd­går­den till att blir en inspi­ra­tions­träd­gård med fyra oli­ka teman. Två kvar­ter är reno­ve­ra­de; rosen­träd­går­den och wood­lan­det. Rosen­träd­går­den har en sam­ling ljuv­li­ga rosor och i wood­lan­det får du upp­le­va sko­gen i mini­a­tyr. Under 2022 kom­mer vi att anläg­ga en års­tids­träd­gård under som­ma­ren och en ätbar träd­gård i höst.

I år vill vi visa hur myc­ket vack­ra blom­mor man kan odla för att göra buket­ter och plan­te­rar som­mar­blom­mor i kvar­te­ret som sena­re ska bli ätbar trädgård.

PELARGONSAMLING OCH EXOTISKA VÄXTER

I oran­ge­ri­et finns en spän­nan­de sam­ling med ovan­li­ga pelar­gonar­ter, där fle­ra blom­mar med de mest under­ba­ra små rosa blommor.

I sam­ling­en finns exem­pel­vis knut­pe­lar­gon, vin­blad­spe­lar­gon, hjälm­pe­lar­gon och björk­pe­lar­gon. De arter som är enk­la att för­ö­ka med stick­ling­ar har vi i begrän­sat antal i vår träd­gårds­bu­tik, en chans att få med en rik­tig rari­tet hem.

Här finns även exo­tis­ka väx­ter som gra­na­täpp­le, kaki, citrus­träd och man­del och lju­va skön­he­ter som kame­lia och rumslind som blom­mar tidig vårvinter.

TRÄDGÅRDSBUTIK

I vår lil­la träd­gårds­bu­tik i oran­ge­ri­et hit­tar du ett utvalt sor­ti­ment av kru­kor och träd­gårds­till­be­hör till­sam­mans med väx­ter. Under våren har vi ett litet antal toma­ter och som­mar­blom­mor som vi själ­va dri­vit upp, upp­kru­ka­de dah­li­or och stick­ling­ar från vår pelargonsamling.

I buti­ken finns även konst­hant­verk som glas, keramik,smide, smyc­ken, trä och tex­til från fle­ra fan­tas­tis­ka loka­la hant­ver­ka­re och konstnärer.

TRÄDGÅRDEN

Innan reno­ve­ring­en

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy