MÖCKELSNÄS HISTORIA

MYT ELLER SAGA

Är det en myt, en sägen, en saga eller en sann berät­tel­se månntro?

Rid­da­ren Karl Tukes­son (d. ca 1354) räd­da­de sig själv och häs­ten från att drunk­na i Såganäs­sjön kring år 1337. Uppen­ba­rel­sen i drunk­nings­sce­nen blev att rid­da­ren genom pen­ning­gå­va lade grun­den till en kyr­ka i Sten­bro­hult och tilli­ka dess präst­gård. Den­ne rid­da­re bebod­de sätes­går­den Möc­kelsnäs vid den­na tid. Sätes­går­den var vikt för adeln och skat­te­be­fri­ad. Sätes­går­den blev seder­me­ra ett säte­ri, en stör­re herr­gård omkring år 1600, och för­blev skat­te­be­fri­ad fram till 1810. För att skat­te­be­fri­el­se skul­le gäl­la så skul­le säte­ri­et, herr­går­den, vara en stånds­mäs­sig byggnad.

En mål­ning från slu­tet av 1800-talet avbil­das herr­går­den som en för­hål­lan­de­vis oan­sen­lig byggnad.

Vid bör­jan av 1560-talet bebod­des Möc­kelsnäs av Bo Olufs­son Oxe­hu­vud (d.ca 1568). Efter hans död tog hans hust­ru över egen­do­men och gif­te om sig i omgångar.

Kring 1600-talets bör­jan gör dåva­ran­de äga­ren Oluf Jörans­son Lil­li­e­spar­res (1560–1610) son om går­den till säte­ri. 1675 inlö­ses Möc­kelsnäs av

Ger­mund Palm (1635–1722) seder­me­ra adlad till Ger­mund Ceder­h­jelm. Ceder­h­jelm påbör­ja­de upp­fö­ran­det av en stör­re herr­gård. Men arbe­tet stan­na­de av på grund av det vid den­na tid pågåen­de dans­ka kriget.

Kring 1715 var Carl von Lin­nés far Nicol­aus kyr­ko­her­de i Sten­bro­hult och fadern tog sonen på långa pro­me­na­der och vand­ring­ar ute på Möc­kelsnäs, och kanske var det här som Carls intres­se för bota­nik föddes.

Under sto­ra delar av 1700-talets och fram till 1800-talets slut byt­te herr­går­den äga­re vid fler­tal till­fäl­len, en av des­sa var släk­ten Fal­kengren. Som genom majo­rer, lands­höv­ding och kap­ten ägde och drev Möc­kelsnäs i när­ma­re 100 år mel­lan åren 1719 och fram till 1818.

Den adli­ga ätten von Horn med ursprung från Bre­men har sin stam­fa­der i Johan von Horn som kom till Sve­ri­ge och la grun­den till den von hornska släk­tens intåg redan 1631.

Juris­ten, affärs­man­nen tilli­ka kam­mar­her­ren Carl Edu­ard von Horn

(1845–1920) ägde och drev egen­dom inklu­si­ve torv­mos­sar och sten­brott från 1878 fram till ca 1920. Vid den­na tid fram till 1911 bod­de och verkade

Carl Edu­ard von Horn uti­från Stock­by gård i Stocksund norr om Stock­holm. Det­ta år 1911 över­läm­na­de Carl Edu­ard von Horn sina verk­sam­he­ter och affärs­in­tres­sen till son och Carl Edu­ard flyt­ta­de till­ba­ka till Möc­kelsnäs.  Sonen

Carl Axel von Horn tog över egen­do­men. Men bosat­te sig ald­rig på Möc­kelsnäs herr­gård och herr­går­den förföll.

Sedan 1995 har herr­går­den haft en rad oli­ka äga­re. Drif­ten av egen­do­men såsom jord- och skogs­bruk blev kvar hos von hornska släk­ten men herr­går­den bygg­des om till ett omfat­tan­de hotell med restau­rang och kon­fe­rens­verk­sam­het. Kring år 2008 och fram­åt klev utländs­ka äga­re in och sedan 2021 ägs herr­går­den av en tysk affärs­man. Den kvar­va­ran­de sko­gen ägs och drivs av famil­jer­na von Horn.

I bör­jan av 2000-talet väx­te intres­set för Möc­kelsnäs och med stor entu­si­asm styc­ka­des ett styc­ke mark av från stam­fas­tig­he­ten och oran­ge­ri­et bygg­des. Oran­ge­ri­et är del­vis en kopia av det oran­ge­ri som finns vid Lin­nés boplats Ham­mar­by vid Upp­sa­la. En vac­ker träd­gård efter Lin­nés tan­kar anlades.

I mit­ten av 2000-talet revs en gam­mal lada och ett kul­tur­cent­rum bygg­des för att ska­pa möj­lig­he­ter till konstut­ställ­ning­ar, musi­kar­range­mang och kon­fe­ren­ser. Idag är Möc­kelsnäs Träd­gård Kul­tur en plats för forsk­ning kring natu­ren och kul­tu­rens bety­del­se för män­ni­skan. Verk­sam­he­ten har ett omfat­tan­de års­pro­gram med utgångs­punkt ope­ra och klas­sisk musik. Lik­som för arrange­mang med vår tids musik­ut­bud. I konst­hal­len visas dåti­da lik­som sam­ti­da konst. Träd­går­den bju­der på upp­le­vel­ser kring väx­ters fär­ger och dof­ter och en träd­gårds­bu­tik inryms i orangeriet.

Herr­går­den och dess äga­re inve­ste­rar i hotell­verk­sam­he­ten med famil­je­rum, kor­ta- och långa vis­tel­se­pro­gram. Herr­går­dens restau­rang sam­ver­kar med restau­rang­en and­ra sidan vägen lik­som kon­fe­rens- och eventsamverkan.

Nu byggs Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs upp med sam­ar­be­ten över affärs­in­tres­se­na. Ett sam­ar­be­te som ska­par sam­man­hang där alla intres­sen stär­ker varand­ra och upp­le­vel­ser­na väx­er. En hel­hets­upp­le­vel­se väx­er fram som möj­lig­gör det goda livets möj­lig­he­ter i alla dess former.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy