MÖCKELSNÄS FORUM

Möc­kelsnäs Forum är en sam­man­slut­ning knu­ten till Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs och Möc­kelsnäs Kul­tur & Vänförening.

Huvud­syf­tet är att bedri­va forsk­ning med fokus på frå­gor om hur människan påver­kas av vis­tel­se i natu­ren och av upp­le­vel­ser av kul­tur och musik. En över­ens­kom­mel­se om sam­ar­be­te har teck­nats med Lin­néu­ni­ver­si­te­tet (Lnu). Ett led i det­ta är forsk­ning med utgångs­punkt från s.k. skogs­hus inom Möc­kelsnäs områ­de, och med fokus på natu­rens häl­so­främ­jan­de effek­ter och hur vis­tel­se i skogs­hus kan bidra till livs­kva­li­tet och väl­be­fin­nan­de. Paral­lellt påbör­jas stu­di­er av hur natur, kul­tur och musik kan vara män­ni­skan till nyt­ta i sig och i situ­a­tio­ner av psy­kisk- och/eller fysisk ohäl­sa och rehabilitering.

MF skall ock­så ver­ka för att rele­van­ta forsk­nings­re­sul­tat och erfa­ren­hets­ba­se­rad kun­skap sprids och görs till­gäng­li­ga i oli­ka sam­man­hang. Det kan bland annat ske genom kon­fe­ren­ser, semi­na­ri­er och work-shops, popu­lär­ve­ten­skap­li­ga skrif­ter och artik­lar. Det kan även ske genom att MF med­ver­kar i oli­ka kul­tu­re­ve­ne­mang som anord­nas av Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs med det över­gri­pan­de syf­tet att utveck­la Möckelsnäs till ett regi­o­nalt cent­rum för kul­tur med tyd­lig kopp­ling till natur med håll­bar­het som fokus. Besö­ka­re skall få en hel­hets­upp­le­vel­se i ett exi­sten­ti­ellt per­spek­tiv och bli inspi­re­ra­de av träd­går­den, oran­ge­ri­et, konst, musik och den kun­skap som utveck­las inom MF.

Sam­man­fatt­nings­vis skall MF med­ver­ka i det arbe­te som bedrivs av Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs, med tan­ken att verk­sam­he­ten som hel­het skall bidra till män­ni­skors utveck­ling och väl­be­fin­nan­de i oli­ka åld­rar samt till sam­hälls­ut­veck­ling­en generellt.

Kon­takt­per­so­ner:

Inge­mar Ljung­qvist
Möc­kelsnäs Forum
ingemar@mockelsnas.com
076–8610528

Möc­kelsnäs Forums referensgrupp/styrgrupp

Johan Bergh

Prof. Inst. för skog och trä­tek­nik. Linneuniversitetet
Tele­fon: 070–292 25 25
Epost: johan.bergh@lnu.se

Wol­f­gang Veith

Verk­sam­hets­le­da­re, Ska­pa, Göte­borgso­pe­ran och Min Ope­ra, Jön­kö­ping.
Tele­fon: 076–3936169
Epost: w.veith@gmx.at

Håkan Jen­ner

Prof. eme­ri­tus peda­go­gik, Lin­neu­ni­ver­si­te­tet .
Tele­fon: 070–6944975
Epost: hakan.jenner@telia.com

Ewa Jons­son

Stra­teg soci­al håll­bar­het och integ­ra­tion Läns­sty­rel­sen Kro­no­berg 
Tele­fon: 010–2237474
Epost: ewa.jonsson@lansstyrelsen.se

Ulri­ca Hörberg

Prof. vård­ve­ten­skap, Linneuniversitetet
Tele­fon: 070–363 83 62
Epost: ulrica.horberg@lnu.se

Patrik Grahn

prof. i land­skaps­ar­ki­tek­tu­rens mil­jöpsy­ko­lo­gi, Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet, Alnarp.
Tele­fon: 070–2585512
Epost: patrik.grahn@slu.se

Gun­nar Bjursell

Prof.emeritus, Karo­lins­ka institutet
Tele­fon: 070–6993745
Epost: gunnar.k.bjursell@ki.se

Susan­ne Knutsson

Docent i vård­ve­ten­skap, Lin­neu­ni­ver­si­te­tet
Tele­fon: 070–2067481
Epost: susanne.knutsson@lnu.se

Mats Trond­man

Pro­fes­sor i kul­tur­so­ci­o­lo­gi, Lin­neu­ni­ver­si­te­te
Tele­fon: 0470–76 74 55
Epost: mats.trondman@lnu.se

Ulri­ka Gud­munds­son Schönberger

Pro­jekt­le­da­re musik i vård, omsorg och häl­sa, Musik i Syd
Tele­fon: 070–8205840
Epost: ulrika.gudmundsson@musikisyd.se

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy