Skogs­hus

och forsk­ning

SKOGSHUSEN PÅ MÖCKELSNÄS

Upp­lev våra uni­ka skogs­hus Gra­nen och Björ­ken som är beläg­na i sko­gen vid vack­ra sjön Möc­keln. Skogs­hu­sen är bygg­da av lokalt trä och är modernt och prak­tiskt inred­da. En vis­tel­se i ett skogs­hus är ett per­fekt sätt att fly var­da­gen för någ­ra dagar och få upp­le­va natu­ren på nära håll.

Våra skogs­hus har inte elekt­ri­ci­tet, vär­me eller rin­nan­de vat­ten men i anslut­ning till skogs­hu­sen finns ett litet ser­vice­hus med vat­ten­tan­kar och all den utrust­ning som behövs för fri­lufts­mat­lag­ning. Torr­to­a­lett finns ock­så i anslut­ning till servicehuset.

Vid incheck­ning erhål­ler ni ytter­li­ga­re anvis­ning­ar och prak­tisk infor­ma­tion för att er vis­tel­se ska bli en upp­le­vel­se utö­ver det vanliga.

Lät­ta­re lunch och fika erbjuds ock­så i träd­gårds­café­et i Oran­ge­ri­et. Se öppet­ti­der på vår hemsida.

På halvön Möc­kelsnäs i natur­re­ser­vats­mil­jö ska­par vi PLATSEN FÖR DET GODA LIVET.

VÄLKOMNA!

I Pake­tet ingår: 

  • Boen­de i del­bar dub­bel­säng i de uni­ka skogs­hu­sen – säng­klä­der, hand­du­kar och bad­rock ingår.
  • Själv­hus­håll gäl­ler där ni lagar er egen mat.
  • Kaf­fe och te för tillag­ning finns att till­gå vid skogshusen.
  • Utrust­ning för fri­lufts­mat­lag­ning vid skogs­hu­sen i form av gasol­kök, kastrul­ler, stek­pan­na samt pors­lin och hus­ge­råd etc.
  • Cyklar för trans­port mel­lan skogs­hus och Kunskapscentrum.
  • Vid behov finns till­gång till wc/dusch/omklädning vid Kunskapscentrum.

In- och utcheck­ning sker på Kul­tur & Kon­fe­re­scen­ter.
Om per­so­nal ej finns på plats hän­vi­sas till en brevlåda.

För­bo­kas 24 tim­mar i förväg.

För­slag på aktiviteter

Du är ald­rig syss­lo­lös på Möc­kelsnäs. Här finns många spän­nan­de aktiviteter. 

Följ län­ken och ta del av utbu­det; https://www.destinationmockelsnas.se/se-gora/aktiviteter/

Del­ta i forskning

Nu kan ett här­ligt boen­de i våra skogs­hus kom­bi­ne­ras med del­ta­gan­de i ett brett forsk­nings­pro­jekt, där du genom att dela med dig av dina upp­le­vel­ser kan med­ver­ka till för­bätt­ring­ar och utveck­ling.
I samt­li­ga stu­di­er beta­lar du boen­det i våra skogs­hus som van­ligt, men du som väl­jer att del­ta i häl­so­kon­trol­len i sam­band med att du bor 3 nätter.

Det är i sam­ar­be­te med Lin­néu­ni­ver­si­te­tet i Väx­jö som Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs del­tar i det­ta forsk­nings­pro­jekt, övri­ga hotell är Eriks­berg hotel och safa­ri­park samt Trakt hotel.

Du kan del­ta efter att ha bott en natt och här kan även barn över fyra år del­ta. Då hand­lar det mer om mju­ka vär­den där man utfors­kar upp­le­vel­sen och erfa­ren­he­ten av sin natt i sko­gen. Det görs genom en munt­lig inter­vju, enkät eller genom att man tar bil­der under tiden i sko­gen. Efteråt får du en direkt åter­kopp­ling och det fär­di­ga resul­ta­tet kan du få skic­kat per e‑mejl, om du så önskar.

Du kan väl­ja att vara med i en stu­die eller flera.

ENKÄTSTUDIEN

(FÖR PERSONER ÖVER 4 ÅR)

Ett del­ta­gan­de i enkät­stu­di­en inne­bär att du ska fyl­la i en enkät, om sko­gens bety­del­se för dig, när du kom­mer till boen­det och en enkät pre­cis innan du läm­nar boen­det. Enkä­ten tar ca 3–5 minu­ter att besva­ra. Du får en åter­kopp­ling på dina svar efter var­je gång du besva­rat och skic­kat sva­ren. Inskic­kat svar bety­der att du sam­tyckt till att del­ta. QR-koder till enkä­ten finns i recep­tio­nen när du anlän­der till boendet.

Du som är vård­nads­ha­va­re till barn mel­lan 4 och 14 år behö­ver god­kän­na att ditt barn är med i stu­di­en, finns två vård­nads­ha­va­re så ska båda god­kän­na. OBS Vik­tigt! Skrift­ligt sam­tyc­ke till ditt barns del­ta­gan­de finns i recep­tio­nen, så frå­ga efter det där samt läm­na det påskriv­na sam­tyc­ket i den låsta lådan som är märkt med stu­di­en och finns i recep­tio­nen. Det är då bara den ansva­ri­ge fors­ka­ren som kan se att ditt barn del­ta­git i stu­di­en. Vi kan där­e­mot inte kopp­la det till något svar. Så själ­va sva­ret som ditt barn ger kan inte kopp­las till någon per­son. Läs infor­ma­tio­nen om stu­di­en till­sam­mans med ditt barn, så är ni alla inför­ståd­da med vad bar­net del­tar i. Om det behövs, fyll i enkä­ten till­sam­mans med ditt barn. Inskic­kat svar bety­der att ni alla sam­tyckt till att bar­net del­tar. Se mer infor­ma­tion och till­frå­gan till att del­ta i stu­di­en i infor­ma­tions­bla­det här:

Infor­ma­tion barn 4–11 år. Enkät­stu­di­en
Infor­ma­tion barn 12–14 år. Enkät­stu­di­en
Infor­ma­tion barn 15–18 år. Enkät­stu­di­en
Infor­ma­tion vux­na från 18 år. Enkät­stu­di­en
Infor­ma­tion från Lin­neu­ni­ver­si­te­tet till forsk­nings­per­son. Intervjustudien

INTERVJUSTUDIEN

(FÖR PERSONER ÖVER 4 ÅR)

Ett del­ta­gan­de i inter­vjustu­di­en inne­bär att du och en fors­ka­re från Lin­néu­ni­ver­si­te­tet, som är ansva­rig för stu­di­en, kom­mer att sam­ta­la om vil­ken bety­del­se sko­gen har och skogs­bo­en­det haft för dig och vad det är i sko­gen som är av bety­del­se för dig. Inter­vjun tar ca 30–60 minu­ter. Se mer infor­ma­tion och till­frå­gan till att del­ta i stu­di­en i infor­ma­tions­bla­det här:

Infor­ma­tion barn 4–11 år. Inter­vjustu­di­en
Infor­ma­tion barn 12–14 år. Inter­vjustu­di­en
Infor­ma­tion barn 15–18 år. Inter­vjustu­di­en
Infor­ma­tion vux­na från 18 år. Inter­vjustu­di­en
Infor­ma­tion från Lin­neu­ni­ver­si­te­tet till forsk­nings­per­son. Intervjustudien

Skic­ka ett mejl till susanne.knutsson@lnu.se och skriv att du öns­kar del­ta i stu­di­en så kom­mer Susan­ne att ta kon­takt med dig via mejl och bestäm­ma tid och plats för en inter­vju. Om det är barn som ska inter­vju­as så får vård­nads­ha­va­re infor­ma­tion och sam­tyc­kes­blan­kett vid intervjutillfället.

FOTOSTUDIEN

(FÖR PERSONER ÖVER 4 ÅR)

Ett del­ta­gan­de i fotostu­di­en inne­bär att du kom­mer att få ta 3 foton på saker i sko­gen som har bety­del­se för dig, som du tyc­ker gör att du mår bra och 3 foton på saker som du inte mår bra av/som du mår dåligt av. Se mer infor­ma­tion och till­frå­gan till att del­ta i stu­di­en i infor­ma­tions­bla­det här:

Infor­ma­tion barn 4–11 år. Fotostu­di­en
Infor­ma­tion barn 12–14 år. Fotostu­di­en
Infor­ma­tion barn 15–18 år. Fotostu­di­en
Infor­ma­tion vux­na från 18 år. Fotostu­di­en
Infor­ma­tion till forsk­nings­per­son från Lin­neu­ni­ver­si­te­tet. Fotostudien

När du tagit foto­na ska du skic­ka dem på mejl till Susan­ne Knuts­son susanne.knutsson@lnu.se som är ansva­rig för stu­di­en. Skriv ock­så i mej­let om du är man eller kvin­na, flic­ka eller poj­ke och din ålder. Inskic­ka­de foton bety­der att du sam­tyckt till att delta.

Du som är vård­nads­ha­va­re till barn mel­lan 4 och 14 år behö­ver god­kän­na att ditt barn är med i stu­di­en, finns två vård­nads­ha­va­re så ska båda god­kän­na. OBS Vik­tigt! Skrift­ligt sam­tyc­ke till ditt barns del­ta­gan­de finns i recep­tio­nen, så frå­ga efter det där samt läm­na det påskriv­na sam­tyc­ket i den låsta lådan som är märkt med stu­di­en och finns i recep­tio­nen. Det är då bara den ansva­ri­ge fors­ka­ren som kan se att ditt barn del­ta­git i stu­di­en. Läs infor­ma­tio­nen om stu­di­en till­sam­mans med ditt barn, så är ni alla inför­ståd­da med vad bar­net del­tar i. Inskic­ka­de foton från dig som vård­nads­ha­va­re bety­der att ni alla sam­tyckt till att bar­net deltar.

Ta chan­sen till att kun­na påver­ka och göra skill­nad!
Det­ta är ett sam­ar­be­te mel­lan Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs och Lin­néu­ni­ver­si­te­tet (LNU) i forsk­nings­pro­jek­tet ”Sko­gen och dess häl­so­främ­jan­de vär­den och effekter”.

Ansva­rig för pro­jek­tet:
Susan­ne Knuts­son
Fil. Dr, Docent, Inst. för häl­so- och vård­ve­ten­skap,
Lin­néu­ni­ver­si­te­tet, 351 95, Väx­jö
Tel: 070–2067481, e‑post: susanne.knutsson@lnu.se

Skic­ka en förfrågan

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy