Välj en sida

Skogs­hu­sen

och forsk­ning

En av årets nyhe­ter är de uni­ka Skogs­hu­sen beläg­na i sko­gen vid vack­ra sjön Möc­keln. Skogs­hu­sen är bygg­da av lokalt trä och är modernt och prak­tiskt inred­da. En vis­tel­se i ett Skogs­hus är ett per­fekt sätt att fly var­da­gen för någ­ra dagar och få upp­le­va natu­ren på nära håll.

Skogs­hu­sen har inte elekt­ri­ci­tet, vär­me eller rin­nan­de vat­ten men i anslut­ning till Skogs­hu­sen finns ett litet ser­vice­hus med vat­ten­tan­kar och all den utrust­ning som behövs för mat­lag­ning. Utom­husto­a­lett finns ock­så i anslut­ning till servicehuset.

Vid ankomst till Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs erhål­ler ni allt nöd­vän­digt för att er vis­tel­se ska bli en upp­le­vel­se utö­ver det van­li­ga. Ni lagar er egen mat, vi ser till att ni har allt ni behö­ver i form av råva­ror och utrust­ning för fri­lufts­mat­lag­ning. Vis­tel­sen i de avskil­da Skogs­hu­sen kan givet­vis ock­så kom­bi­ne­ras med trev­lig lunch och/eller mid­dag i herr­går­dens restau­rang, mot ett tillägg.

På halvön Möc­kelsnäs i natur­re­ser­vats­mil­jö ska­par vi PLATSEN FÖR DET GODA LIVET.

VÄLKOMNA!

I Pake­tet ingår: 

Fika vid ankomst till Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs där en av våra gui­der går ige­nom prak­ti­ka­li­te­ter och visar till Skogs­hu­sen och hur det fungerar.

Fru­kost­kor­gar leve­re­ras var­je mor­gon till Skogshusen.

Upp­gra­de­ring kan ske mot tillägg för fru­kost i herr­går­dens restau­rang. För­bo­kas 24 tim­mar i förväg.

Lun­cher för själv­hus­håll leve­re­ras till Skogs­hu­sen (kost­nad för dryck tillkommer).

Upp­gra­de­ring kan ske mot tillägg för lunch i herr­går­dens restau­rang. För­bo­kas 24 tim­mar i förväg.

Mid­da­gar för själv­hus­håll leve­re­ras till Skogs­hu­sen (kost­nad för dryck tillkommer).

Upp­gra­de­ring kan ske mot tillägg för mid­dag i herr­går­dens restau­rang. För­bo­kas 24 tim­mar i förväg.

Boen­de i dub­bel­säng i de uni­ka Skogs­hu­sen – säng­klä­der, hand­du­kar, tvål och bad­rock ingår.

Till­gång till fri­lufts­mat­lag­nings­ut­rust­ning vid Skogshusen.

Kaf­fe och te finns att till­gå vid Skogshusen.

Till­gång till wc/dusch/omklädning vid Kun­skaps­cent­rum eller Herrgårdshotellet.

Vid väder­si­tu­a­tio­ner som gör det omöj­ligt att bo och leva i Skogs­hu­sen finns bäd­dar i reserv till­gäng­ligt i Kun­skaps­cent­rum eller Herrgårdshotellet.

Möj­lig­het att boka avslapp­nings­mas­sage och örona­ku­punk­tur. Finns även möj­lig­het till hyra av cykel, kajak, fis­ke­ut­rust­ning inkl rodd­båt (kost­nad för fis­ke­kort till­kom­mer) samt vedel­dad tunna.

Slut­städ­ning ingår.

Check in 14:00 ankomst­da­gen och check out 11:00 avresedagen.

Pri­ser:

1 dygn
Sing­el­bok­ning: 1 990 kr
2 per­so­ner: 2 490 kr

Inklu­de­rar mid­dag ankomst­da­gen och fru­kost avre­se­da­gen, självhushåll.

Möj­lig­het att boka till fru­kost, lunch och/eller mid­dag i herr­går­dens restau­rang, tilläggs­kost­nad till­kom­mer, för­bo­kas minst 24 tim­mar i förväg.

Kost­nad för dryck tillkommer.

 

2 dygn
Sing­el­bok­ning: 3 990kr
2 per­so­ner: 5 190 kr

Inklu­de­rar två fru­kostar, 1 lunch och två mid­da­gar, självhushåll.

Möj­lig­het att boka till fru­kost, lunch och/eller mid­dag i herr­går­dens restau­rang, tilläggs­kost­nad till­kom­mer, för­bo­kas minst 24 tim­mar i förväg.

Kost­nad för dryck tillkommer.

 

3 dygn
Sing­el­bok­ning: 5 990 kr
2 per­so­ner: 7 890 kr

Inklu­de­rar tre fru­kostar, två lun­cher och tre mid­da­gar med självhushåll.

Möj­lig­het att boka till fru­kost, lunch och/eller mid­dag i herr­går­dens restau­rang, tilläggs­kost­nad till­kom­mer, för­bo­kas minst 24 tim­mar i förväg.

Kost­nad för dryck tillkommer

Kon­tak­ta oss gär­na så hjäl­per vi dig!

För­slag på aktiviteter

Kajak
Hos oss kan du hyra 1‑mans kajak och padd­la ut i sjön Möc­keln. Givet­vis ingår flyt­väst i hyran.
Pris: 1 tim­me 50 kr, 3 tim­mar 100 kr & hel­dag 200 kr

Cykel
Vi har ett antal cyklar för uthyr­ning. Njut av natur­skön mil­jö på halvön Möc­kelsnäs. Tram­pa lugnt och ta in atmo­sfä­ren.
Pris: 1 tim­me 50 kr, 3 tim­mar 100 kr & hel­dag 200 kr

Vedel­dad bad­tun­na
Vi erbju­der upp­värmd och klar bad­tun­na för avslapp­nan­de bad vid sjön Möc­kelns strand­kant.
Två bad­tun­nor finns till­gäng­li­ga. Bad­roc­kar för anta­let badan­de per­so­ner ingår.
Pris: 1000 kr, max 6 per­so­ner per tunna.

Fis­ke
Vi säl­jer fis­ke­kort samt hyr ut rodd­båt och fis­ke­spön.
Hyra för rodd­båt och två fis­ke­spön:
Pris: 1 tim­me 50 kr, 3 tim­mar 100 kr & hel­dag 200 kr.
Kost­nad för fis­ke­kort till­kom­mer med 100 kr per dygn.

Örona­ku­punk­tur
Kän­ner du dig stres­sad och/eller har sömn­pro­blem eller bara vill kom­ma ner i varv en stund. Behand­ling­en sker genom att små aku­punk­tur­nå­lar sätts i örat medan man vilar en stund till musik. Tar ca 40 minu­ter.
Pris: 400 kr.

Avslapp­nings­mas­sage
Avslapp­nings­mas­sage är en mjuk och följ­sam mas­sage som pas­sar alla. Det är en lugn och avslapp­nan­de metod som löser upp spän­ning­ar, ökar blod­cir­ku­la­tio­nen och sän­ker stress­ni­vån vil­ket ger oss en käns­la av lugn, trygg­het och väl­be­fin­nan­de.
Pris: 50 minu­ter 690 kr, 80 minu­ter 890 kr

Vand­ring
Det är en spe­ci­ell käns­la att vand­ra i Kro­nans natur­re­ser­vat – löv­trä­dens kro­nor bil­dar ett tak som gör att det känns sago­likt och mys­tiskt. Kanske är det så att upp­le­vel­sen för­stärks av det star­ka lju­set från sjön. Kro­nan är ett områ­de längs Möc­kelns strand med ädellövskog. Lik­som fle­ra av områ­dets and­ra natur­re­ser­vat är det­ta en dia­bas­höjd med spe­ci­el­la växt­för­hål­lan­den. Den högs­ta punk­ten lig­ger tret­tio meter över sjöns yta. Förr var stör­re delen av Kro­nan ett ängs­land­skap med inslag av åker. Lövskog har all­tid fun­nits i bran­ter­na. Idag har lövsko­gen med ek, aven­bok, lind och has­sel åter tagit över hela Kro­nan. I natur­re­ser­va­tet finns en 1200 meter lång ströv­stig och på and­ra sidan par­ke­ring­en finns Möc­kelsnäs natur­re­ser­vat, utan mar­ke­rad stig men ock­så ett vac­kert natur­om­rå­de med ädellövskog.

I Tax­ås natur­re­ser­vat finns Tax­ås klint. Den­na höjd med utsikt över sjön Möc­keln är per­fekt för en pick­nick. Tax­ås består av ädellövskog och gam­malt odlings­land­skap. Här hit­tar du ock­så säll­syn­ta blom­mor som blå­sip­pa, vår­lök, gull­pud­ra, nun­neört och vårärt. Den nor­ra sti­gen (blå) pas­se­rar en häll­kis­ta i när­he­ten av ladu­går­den. Sti­gen leder dig sedan vida­re upp till utsikts­punk­ten Tax­ås klint som höjer sig tret­tio meter över sjön. Till höger om stu­pet finns trap­por ner till stran­den där du både hit­tar res­ter av for­na tiders sten­bryt­ning och den gam­la ham­nen. Den söd­ra odlings­mar­ken har tidi­ga­re varit åker och här finns den and­ra ströv­sti­gen (oran­ge). På våren lyser hagar­na vita av de många och sto­ra häggarna.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy