Välj en sida

MÖCKELSNÄS

EN PLATS FÖR DET GODA LIVET

Väl­kom­men till
Möc­kelsnäs!

I natur­skön mil­jö erbju­der Möc­kelsnäs Herr­gård och Möc­kelsnäs Träd­gård i sam­ar­be­te ett rikt utbud av upp­le­vel­ser och oli­ka mil­jö­er. Ta del av våra egna eve­ne­mang eller låt oss hjäl­pa dig att ska­pa möten, akti­vi­te­ter, kon­fe­ren­ser. Här kan indi­vi­den hit­ta lugn och ro men ock­så möj­lig­he­ten för grup­per, före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att ska­pa kre­a­ti­va och ener­gipå­fyl­lan­de sammankomster.

På halvön Möc­kelsnäs i natur­re­ser­vats­mil­jön ska­par vi PLATSEN FÖR DET GODA LIVET.

Väl­kom­men.

UTMÄRKT PLATS FÖR VILA

Boen­de på en herrgård

I herr­gårds­mil­jö har du möj­lig­het att över­nat­ta med sjö­ut­sikt över sjön Möc­keln eller i något av våra annex. Bröl­lopss­vi­ten är vårt parad­rum men det finns fler com­fort­rum och vida­re till stan­dard enkel-/dub­bel­rum. I huvud­bygg­na­den ser­ve­ras fru­kost men det finns ock­så möj­lig­het att besö­ka baren, äta mid­dag eller bara nju­ta i rustik bar- och loungemiljö.

FIRA PÅSK
PÅ MÖCKELSNÄS

Herr­gårds­week­end

Vi häl­sar väl­kom­men till Möc­kelsnäs Herr­gård med vårt pake­ter­bju­dan­de för påsken. Föl­jan­de är inkluderat;

 •  Incheck­ning från 15.00 med en väl­kom­nan­de incheck­nings­fi­ka med hem­ba­kat.
  • Bad i vedel­dat tun­na med extra bad­la­kan och bad­rock (med­tag toff­lor).
  • 1 glas cava som för­drink innan mid­da­gen
  • 19.00 3‑rättersmiddag med till­hö­ran­de vin­pa­ket (3 glas)
  • Över­natt­ning, del i stan­dard dub­bel­rum (enkel­rum mot ett tillägg)
  • Fru­kost den 9/4 och även brunch (11.00 – 14.00)

Allt inklu­de­rat för en total­kost­nad om 1990 kr/person

Påsk­brunch

Påsk­da­gen — sön­da­gen 9/4 kl. 11.00 — 14.00
Endast 399 kr / person

Famil­je­fö­re­ställ­ning

SNÖ

25 mars kl. 13.00!

Snön knar­rar & gniss­lar. Isen spric­ker. Dju­ren rör sig över land­ska­pet. Natu­ren är självklar, evig och okonst­lad. En källa till ener­gi och efter­tan­ke. De samis­ka språken har över 200 ord för snö: Smält snö, klib­big snö, hård snö, isig snö med mera. 

Whiskyprovning

NYHETSBREV

Pre­nu­me­ra för nyhe­ter, inspi­ra­tion och fina erbjudanden.

KONFERENS

Möc­kelsnäs erbju­der en event­plats för före­tag och för­e­ning­ar i en unik mil­jö.
Histo­ri­ens ving­slag möter vår tids modernitet.

RESTAURANG

I herr­går­den finns vår restau­rang som är basen för allt från hotell­fru­kost, lun­cher, mid­da­gar a la car­te eller för­bo­ka­de mid­da­gar för sällskap.

FEST & BRÖLLOP

När sto­ra och små kalas och bjud­ning­ar behö­ver en plats där själ­va hög­ti­den skall ges upp­märk­sam­het; då är Möc­kelsnäs den plats som inbju­der till luf­tig, rogi­van­de utrymmen.

Dryc­kes­prov­ning

Njut med alla sin­nen vid någon av våra dryc­kes­prov­ning­ar. Vi kan i egen regi och till­sam­mans med part­ners erbju­da vin‑, gin- och ölprov­ning­ar. Bero­en­de på grup­pens stor­lek hit­tar vi ett utrym­me i restau­rang, baren, herr­går­den eller i träd­gårds­mil­jö som höjer upp­le­ve­le­sen mer.

mis­sa inte

Kom­man­de Evenemang

Fira påsk på Möckelsnäs

Fira påsk på Möckelsnäs

Vi häl­sar väl­kom­men till Möc­kelsnäs Herr­gård med vårt pake­ter­bju­dan­de för påsken. Föl­jan­de är inklu­de­rat;  Incheck­ning från 15.00 med en välkomnande…

läs mer
Semi­na­ri­um — Skog & Hälsa

Semi­na­ri­um — Skog & Hälsa

Tors­dag 13 April kl. 9.30 — 16.00 Sko­gen har bety­del­se för män­ni­skan ur många per­spek­tiv. Forsk­ning om sko­gens bety­del­se för vår häl­sa är inte något…

läs mer
Vio­li­nens mästare

Vio­li­nens mästare

Sön­dag 23 April kl. 16.00. Vir­tu­o­si­tet och fasci­ne­ran­de musik står på pro­gram­met när Musi­ca Vitae åter änt­rar sce­nen till­sam­mans med sin…

läs mer
Bak­luc­ke­lop­pis

Bak­luc­ke­lop­pis

7 Maj kl. 11.00 – 17.00. Bak­luc­ke­lop­pis på Möc­kelsnäs! 100 kr / bil eller 3 meter.Medtag eget bord(Bord kan hyras 100 kr. begr. antal) Besök även…

läs mer

UPPLEVELSER UT & INNE

Kul­tur­cen­ter

I vårt Kul­tur­cen­ter inryms fas­ta gla­sut­ställ­ning­ar och and­ra konstut­ställ­ning­ar som är till­fäl­li­ga. Under rubri­ken EVENEMANG  fram­går aktu­el­la konstut­ställ­ning­ar. Där kan du ock­så läsa om övri­ga kul­tu­re­ve­ne­mang som tea­ter, ope­ra mm och ock­så gå in och boka bil­jet­ter till des­sa kulturevenemang.

Grö­na skö­na stunder

Träd­gård & Orangeri

I vårt Oran­ge­ri för­be­re­der vi inte bara väx­ter till vår egen träd­gård utan har ock­så väx­ter till för­sälj­ning. I buti­ken hit­tar du ock­så övrigt som är trev­ligt att se på eller använ­da i din egen trädgård.

I Oran­ge­ri­et inryms ock­så vårt Träd­gårds­café, där man i lugn mil­jö kan avnju­ta en fika eller lät­ta­re lunch!

Rekom­men­da­tio­ner

Vad folk säger

“Här vill jag bo i natt

”Tack för en fin lunch hos er den 2 juli. Det var jät­te­god mat, som till och med bar­nen upp­skat­ta­de. Det säger nog myc­ket då ett av bar­nen kom­mer till sin mam­ma och säger “här vill jag bo i natt”. Fle­ra av oss kom­mer säkert till­ba­ka igen.”

Caro­li­ne Swen­son, Uppsala

“Fan­tas­tisk upplevelse”

“Att en herr­gård vid den vack­ra sjön Möc­keln kun­de erbju­da en så fan­tas­tisk upp­le­vel­se. Mat i super klas­sen och en ser­vice man säl­lan får!”

PO Bengts­son med en familj som storm­triv­des i fle­ra dagar 

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy