DESTINATION MÖCKELSNÄS

EN PLATS FÖR DET GODA LIVET

Öppet­ti­der — Mån­dag-Sön­dag kl. 11.00–17.30

Väl­kom­men till
Möckelsnäs!

I den natur­skö­na mil­jön kring Möc­kelsnäs erbju­der Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs ett rikt utbud av upp­le­vel­ser och oli­ka mil­jö­er. Vi anord­nar egna eve­ne­mang och hjäl­per till med att ska­pa uni­ka möten, akti­vi­te­ter och kon­fe­ren­ser. Per­fekt för indi­vi­der som söker lugn och ro, samt ide­a­liskt för grup­per, före­tag och orga­ni­sa­tio­ner som vill ha kre­a­ti­va och ener­gi­gi­van­de sam­man­koms­ter.
Möc­kelsnäs, omgi­ven av natur­re­ser­va­tet, fin­ner ni plat­sen för det goda livet.

Varmt väl­kom­men.

Möckelsnäs Konferens

Möten & Konferenser

Kom­bi­na­tion av kon­fe­ren­ser och konstre­la­te­ra­de eve­ne­mang i en konst­hall, där histo­ri­ens ving­slag möter moder­ni­tet. En unik event­plats för före­tag och för­e­ning­ar som söker en inspi­re­ran­de mil­jö för möten och kre­a­tivt utbyte.

Kul­tur & Konst

Kre­a­ti­vi­tet och mänsk­ligt uttryck, där kul­tu­rel­la eve­ne­mang, konstut­ställ­ning­ar, ope­ra och musik sam­man­vävs för att ska­pa en mång­fa­cet­te­rad upp­le­vel­se. Här bju­der vi in till upp­täc­kan­de, reflek­tion och gemen­sam­ma upplevelser.

Natur & Rekreation

Oran­ge­ri­ers gröns­ka och natu­rens vild­het med boen­de i skogs­hus och forsk­ning, för att ska­pa en hel­het där män­ni­skan kan fin­na vila och åter­hämt­ning. Vand­rings­le­der bju­der in till upp­täckts­fär­der genom den­na rika mångfald.

Möckelsnäs Konferens

Eve­ne­mang & Aktiviteter

En dyna­misk platt­form för all­män­na hän­del­ser och spe­ci­a­lar­range­mang, från uppig­gan­de akti­vi­te­ter till fest­lig­he­ter. Den per­fek­ta mix­en för de som söker både under­håll­ning och uni­ka upplevelser.

Möckelsnäs Skogshus

Boen­de & Logi

Möc­kelsnäs inbju­der till en unik vis­tel­se i Skogs­hus, omgi­ven av natu­rens lugn och skön­het, samt erbju­der ställ­plat­ser för de som före­drar att kom­ma när­ma­re natu­ren på egen hand. En per­fekt kom­bi­na­tion för avkopp­ling och äventyr.

Mat & Dryck

På Möc­kelsnäs för­e­nar sma­ker och sam­va­ro genom sitt café & butik, en väl­kom­nan­de restau­rang, skräd­dar­sydd cate­ring, samt gil­le­ar­range­mang. Den­na kuli­na­ris­ka des­ti­na­tion erbju­der en mångsidig upp­le­vel­se där var­je mål­tid blir ett min­ne värt att bevara.

Häl­so­brun­nen

LÖRDAG 27 JULI

Häl­so­brun­nen är ett musi­ka­liskt lust­spel som hand­lar om brö­der­na Boy och Long­champ Capel som en dag får ett ulti­ma­tum från deras fas­ter Agatha.

Leopoldschlags brassband från Österrike

brass­band från Österrike

LÖRDAG 17 Augusti

Orkes­tern är ett tra­di­tio­nellt folk­band från Leo­poldschlag i nor­ra Österrike.

NYHETSBREV

Pre­nu­me­ra för nyhe­ter, inspi­ra­tion och fina erbjudanden.

NYHETER

ÖPPETTIDER

Mån­dag-Sön­dag
kl. 11.00–17.30

Varmt Väl­kom­na!

mis­sa inte

Kom­man­de Evenemang

Häl­so­brun­nen

Häl­so­brun­nen

27 juli, kl 17.00! Häl­so­brun­nen är ett musi­ka­liskt lust­spel som hand­lar om brö­der­na Boy och Long­champ Capel som en dag får ett ulti­ma­tum från deras…

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy