Välj en sida

MÖCKELSNÄS

EN PLATS FÖR DET GODA LIVET

Väl­kom­men till
Möc­kelsnäs!

I natur­skön mil­jö erbju­der Möc­kelsnäs Herr­gård och Möc­kelsnäs Träd­gård i sam­ar­be­te ett rikt utbud av upp­le­vel­ser och oli­ka mil­jö­er. Ta del av våra egna eve­ne­mang eller låt oss hjäl­pa dig att ska­pa möten, akti­vi­te­ter, kon­fe­ren­ser. Här kan indi­vi­den hit­ta lugn och ro men ock­så möj­lig­he­ten för grup­per, före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att ska­pa kre­a­ti­va och ener­gipå­fyl­lan­de sammankomster.

På halvön Möc­kelsnäs i natur­re­ser­vats­mil­jön ska­par vi PLATSEN FÖR DET GODA LIVET.

Väl­kom­men.

UTMÄRKT PLATS FÖR VILA

Boen­de på en herrgård

I herr­gårds­mil­jö har du möj­lig­het att över­nat­ta med sjö­ut­sikt över sjön Möc­keln eller i något av våra annex. Bröl­lopss­vi­ten är vårt parad­rum men det finns fler com­fort­rum och vida­re till stan­dard enkel-/dub­bel­rum. I huvud­bygg­na­den ser­ve­ras fru­kost men det finns ock­så möj­lig­het att besö­ka baren, äta mid­dag eller bara nju­ta i rustik bar- och loungemiljö.

NYHETSBREV

Pre­nu­me­ra för nyhe­ter, inspi­ra­tion och fina erbjudanden.

Senas­te nytt

Mis­sa inte våra nya öppettider

Se des­sa under Om Möc­kelsnäs, Öppet­ti­der.
Eller klic­ka på kanp­pen nedan!

Scen­som­mar

Cir­cus i det gröna

Tors­dag 14 juli, kloc­kan 15.00!

Med lust­fyll­da cir­kus­kons­ter släp­per vi taget om vad som är 
upp och ner och vem som är vux­en och barn. Möt fyra artis­ter som läg­ger pus­sel med sina krop­par, pry­lar och sin balans. Upp­lev kre­a­tiv jong­le­ring och lis­tig akro­ba­tik. Väl­kom­na till en cir­kus­fö­re­ställ­ning som firar som­ma­rens ankomst. 

Circus i det gröna

Lunch­me­ny vec­ka 26

Herr­gårds­lunch

Fisk­gry­ta, 160 kr
* * *
Wal­len­ber­ga­re med kokt pota­tis, ling­on och grädd­sås, 150 kr
* * *
Toast ska­gen, 145 kr

Inklu­si­ve kaf­fe eller te. Des­ser­ter på cafe.

KONFERENS

Möc­kelsnäs erbju­der en event­plats för före­tag och för­e­ning­ar i en unik mil­jö.
Histo­ri­ens ving­slag möter vår tids modernitet.

RESTAURANG

I herr­går­den finns vår restau­rang som är basen för allt från hotell­fru­kost, lun­cher, mid­da­gar a la car­te eller för­bo­ka­de mid­da­gar för sällskap.

FEST & BRÖLLOP

När sto­ra och små kalas och bjud­ning­ar behö­ver en plats där själ­va hög­ti­den skall ges upp­märk­sam­het; då är Möc­kelsnäs den plats som inbju­der till luf­tig, rogi­van­de utrymmen.

Dryc­kes­prov­ning

Njut med alla sin­nen vid någon av våra dryc­kes­prov­ning­ar. Vi kan i egen regi och till­sam­mans med part­ners erbju­da vin‑, gin- och ölprov­ning­ar. Bero­en­de på grup­pens stor­lek hit­tar vi ett utrym­me i restau­rang, baren, herr­går­den eller i träd­gårds­mil­jö som höjer upp­le­ve­le­sen mer.

mis­sa inte

Kom­man­de Evenemang

Famil­je­sön­dag

Famil­je­sön­dag

Sön­dag 3 juli kloc­kan 16.00! Clow­nen och stä­da­ren Den ensam­ma clow­nen hit­tar en vil­sen hund… Kan den bli en cir­kus­hund tro? Den dammallergiske…

läs mer
Cir­cus i det gröna

Cir­cus i det gröna

Tors­dag 14 juli, kloc­kan 15.00! Med lust­fyll­da cir­kus­kons­ter släp­per vi taget om vad som är upp och ner och vem som är vux­en och barn. Möt fyra…

läs mer
Ope­ra Sing-a-long

Ope­ra Sing-a-long

Fre­dag 15 juli kloc­kan 19.00! Kom och sjung med i de väl­kän­da ope­ra- och ope­rett­pär­lor­na. Under led­ning av Björn Elm­gren ackom­pan­jerd av Thomas…

läs mer
Bile­vent – Panhardklubben

Bile­vent – Panhardklubben

29 juli — 1 augusti. Bil­mär­ket Pan­hard, värl­dens förs­ta seri­e­till­ver­ka­de bil, har under hel­gen den 29 juli till den 1:a augusti 2022 internationell…

läs mer

UPPLEVELSER UT & INNE

Kul­tur­cen­ter

I vårt Kul­tur­cen­ter inryms fas­ta gla­sut­ställ­ning­ar och and­ra konstut­ställ­ning­ar som är till­fäl­li­ga. Under rubri­ken EVENEMANG  fram­går aktu­el­la konstut­ställ­ning­ar. Där kan du ock­så läsa om övri­ga kul­tu­re­ve­ne­mang som tea­ter, ope­ra mm och ock­så gå in och boka bil­jet­ter till des­sa kulturevenemang.

Grö­na skö­na stunder

Träd­gård & Orangeri

I vårt Oran­ge­ri för­be­re­der vi inte bara väx­ter till vår egen träd­gård utan har ock­så väx­ter till för­sälj­ning. I buti­ken hit­tar du ock­så övrigt som är trev­ligt att se på eller använ­da i din egen trädgård.

I Oran­ge­ri­et inryms ock­så vårt Träd­gårds­café, där man i lugn mil­jö kan avnju­ta en fika eller lät­ta­re lunch!

Rekom­men­da­tio­ner

Vad folk säger

“Fan­tas­tisk upplevelse”

“Att en herr­gård vid den vack­ra sjön Möc­keln kun­de erbju­da en så fan­tas­tisk upp­le­vel­se. Mat i super klas­sen och en ser­vice man säl­lan får!”

PO Bengts­son med en familj som storm­triv­des i fle­ra dagar 

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy