Jul­bord i Herrgårdsmiljö

Upp­lev ett magiskt Jul­bord i äkta Herrgårdsmiljö

LÄS MER

Väl­kom­men till
Möckelsnäs!

I natur­skön mil­jö erbju­der Möc­kelsnäs Herr­gård och Möc­kelsnäs Träd­gård i sam­ar­be­te ett rikt utbud av upp­le­vel­ser och oli­ka mil­jö­er. Ta del av våra egna eve­ne­mang eller låt oss hjäl­pa dig att ska­pa möten, akti­vi­te­ter, kon­fe­ren­ser. Här kan indi­vi­den hit­ta lugn och ro men ock­så möj­lig­he­ten för grup­per, före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att ska­pa kre­a­ti­va och ener­gipå­fyl­lan­de sammankomster.

På halvön Möc­kelsnäs i natur­re­ser­vats­mil­jön ska­par vi PLATSEN FÖR DET GODA LIVET.

Väl­kom­men.

UTMÄRKT PLATS FÖR VILA

Boen­de på en herrgård

I herr­gårds­mil­jö har du möj­lig­het att över­nat­ta med sjö­ut­sikt över sjön Möc­keln eller i något av våra annex. Bröl­lopss­vi­ten är vårt parad­rum men det finns fler com­fort­rum och vida­re till stan­dard enkel-/dub­bel­rum. I huvud­bygg­na­den ser­ve­ras fru­kost men det finns ock­så möj­lig­het att besö­ka baren, äta mid­dag eller bara nju­ta i rustik bar- och loungemiljö.

Jule­frid Retreat

8–9 DECEMBER

En under­bar gåva till dig själv eller till någon du tyc­ker om! Under fle­ra år har Ingrid gett works­ho­pen ”Jule­frid” i decem­ber. Den­na äls­ka­de åter­vän­da­re kom­mer till­ba­ka även i år men nu som något all­de­les extra när works­ho­pen har utveck­lats till retreat. 

Jul­mark­nad Möckelsnäs

9–10 DECEMBER

Varmt väl­kom­men till Jul­mark­nad på Möc­kelsnäs.
Ta del av utstäl­la­re och vårt eget utbud av deli­ka­ters­ser och jul­till­be­hör. Vi bju­der på alko­hol­fri glögg och pepparkakor.

KONFERENS

Möc­kelsnäs erbju­der en event­plats för före­tag och för­e­ning­ar i en unik mil­jö. Histo­ri­ens ving­slag möter vår tids modernitet.

RESTAURANG

I herr­går­den finns vår restau­rang som är basen för allt från hotell­fru­kost, lun­cher, mid­da­gar a la car­te eller för­bo­ka­de mid­da­gar för sällskap.

FEST & BRÖLLOP

När sto­ra och små kalas och bjud­ning­ar behö­ver en plats där själ­va hög­ti­den skall ges upp­märk­sam­het; då är Möc­kelsnäs den plats som inbju­der till luf­tig, rogi­van­de utrymmen.

NYHETSBREV

Pre­nu­me­ra för nyhe­ter, inspi­ra­tion och fina erbjudanden.

Dryc­kes­prov­ning

Njut med alla sin­nen vid någon av våra dryc­kes­prov­ning­ar. Vi kan i egen regi och till­sam­mans med part­ners erbju­da vin‑, gin- och ölprov­ning­ar. Bero­en­de på grup­pens stor­lek hit­tar vi ett utrym­me i restau­rang, baren, herr­går­den eller i träd­gårds­mil­jö som höjer upp­le­ve­le­sen mer.

mis­sa inte

Kom­man­de Evenemang

Jule­frid Retreat

Jule­frid Retreat

8–9 decem­ber! En under­bar gåva till dig själv eller till någon du tyc­ker om! Under fle­ra år har Ingrid gett works­ho­pen ”Jule­frid” i decem­ber. Denna…

läs mer
Jul­mark­nad

Jul­mark­nad

9–10 decem­ber! Varmt väl­kom­men till Jul­mark­nad på Möc­kelsnäs. Ta del av utstäl­la­re och vårt eget utbud av deli­ka­ters­ser och jultillbehör.Vi bjuder…

läs mer
Godis­Kan­ta­ten

Godis­Kan­ta­ten

10 decem­ber kl. 15.00! Ope­ra och natur i per­fekt har­mo­ni. När Mino­pe­ra och sam­ar­bets­part­nern Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs till­sam­mans dri­ver projektet…

läs mer

UPPLEVELSER UT & INNE

Kul­tur­cen­ter

I vårt Kul­tur­cen­ter inryms fas­ta gla­sut­ställ­ning­ar och and­ra konstut­ställ­ning­ar som är till­fäl­li­ga. Under rubri­ken EVENEMANG  fram­går aktu­el­la konstut­ställ­ning­ar. Där kan du ock­så läsa om övri­ga kul­tu­re­ve­ne­mang som tea­ter, ope­ra mm och ock­så gå in och boka bil­jet­ter till des­sa kulturevenemang.

Grö­na skö­na stunder

Träd­gård & Orangeri

I vårt Oran­ge­ri för­be­re­der vi inte bara väx­ter till vår egen träd­gård utan har ock­så väx­ter till för­sälj­ning. I buti­ken hit­tar du ock­så övrigt som är trev­ligt att se på eller använ­da i din egen trädgård.

I Oran­ge­ri­et inryms ock­så vårt Träd­gårds­café, där man i lugn mil­jö kan avnju­ta en fika eller lät­ta­re lunch!

Rekom­men­da­tio­ner

Vad folk säger

“Här vill jag bo i natt”

”Tack för en fin lunch hos er den 2 juli. Det var jät­te­god mat, som till och med bar­nen upp­skat­ta­de. Det säger nog myc­ket då ett av bar­nen kom­mer till sin mam­ma och säger “här vill jag bo i natt”. Fle­ra av oss kom­mer säkert till­ba­ka igen.”

Caro­li­ne Swen­son, Uppsala

“Fan­tas­tisk upplevelse”

“Att en herr­gård vid den vack­ra sjön Möc­keln kun­de erbju­da en så fan­tas­tisk upp­le­vel­se. Mat i super klas­sen och en ser­vice man säl­lan får!”

PO Bengts­son med en familj som storm­triv­des i fle­ra dagar 

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy