Konst­hän­del­se Möckelsnäs

6–7 okto­ber, kl 19.00 — 24.00

Ljus­in­stal­la­tio­ner av skulp­tursti­gen, musik, fireshow, glas­konst, foto­konst, bildkonst.

SKULPTURSTIGEN
Ljus­in­stal­la­tio­ner av Mic­ke Hult, Char­lot­ta Feldt, Max Feldt
Invig­ning av skulp­turstig med ljus­in­stal­la­tio­ner och musik.

Skulp­tu­rer av konst­nä­rer­na Kaj Eng­ström, Arne Pers­son, Ken­neth Johans­son
Hans Hed­lund, Inga Leo, Mia Ång­man, Remus Nils­son, Lot­ta Pet­ters­son, Orranäs glasbruk.

KONST
Måle­ri av Hans Johan­nes­son, Emi­lia Lin­der­holm, Mag­da Kle­par­s­ka,
Glas av Mic­ke Johans­son
Foto av Alex­an­der Mahmud, Anders Ber­gön, Mats Samu­els­son, Hans Runes­son, David Johansson

Café och restau­rang öppet från 18.00

Datum: 6–7 okto­ber
Tid: 19.00 — 24.00

MUSIK 6/10

The Lost Apost­les
kl 20.00 Kulturcentrum

Är en grupp vän­ner från oli­ka delar av värl­den som delar ett brin­nan­de intres­se för musik.
Ni kan för­vän­ta er en kväll fylld med egen­kom­po­ne­rad och själ­full ame­ri­ca­na musik och väl utval­da country och folk covers.

INSTAGRAM

MUSIK 7/10

Honks
kl 20.00 Kulturcentrum

Våren 08 bör­ja­de her­rar­na att träf­fas regel­bun­det på Sing­el­ga­tan i Mal­mö där de fles­ta av oss bor för att spe­la, lyss­na och snac­ka musik. De fles­ta av oss har ett ursprung i Älm­hult och sko­gar­na runt Hults­fred.
De hade sedan slu­tet på 90-talet spe­lat till­sam­mans i Deep­to­ne. Ett av de förs­ta
och störs­ta ban­den i Alt-country vågen som svep­te genom Sve­ri­ge runt mil­len­ni­e­skif­tet.
Ute­bliv­na stör­re kom­mer­si­el­la fram­gång­ar och oli­ka syn på den fram­ti­da musi­ka­lis­ka inrikt­ning­en gjor­de att ban­det las på is efter två album.
Dess­förin­nan hade fler­ta­let av oss spe­lat i oli­ka band på oli­ka nivå­er. Allt från The Creeps, och Mikael Wie­hes band till popcountry i band som Daffo­dils och Deeptone.

Hursom. Under träf­far­na på Sing­el­ga­tan bestäm­des att det skul­le spe­las musik som
de själ­va gil­lar, utan att sneg­la på någ­ra som helst kom­mer­si­el­la fram­gång­ar. Där fanns inte
en tan­ke på att spe­la in något över huvud­ta­get.
Efter en tid av kre­a­tivt hög­tryck hade de sam­lat på sig ett gäng bra låtar och bestäm­de sig för att spe­la in.
Under våren/Sommaren 2012 till­bring­a­des all ledig tid i stu­di­on för att spe­la in debu­tal­bu­met, Sing­el­ga­tan.
Även Gabri­e­la Pichler hör­de någ­ra låtar och gil­la­de vad hon hör­de. Där­av kom ett par låtar med i hen­nes debut film ”Äta Sova Dö”, som nått sto­ra fram­gång­ar och Tv4’s doku­men­tär om Ing­var Kamprad.
Plat­tan släpp­tes 2013 av Kom­mu­ni­ka­tion Musik-Sound Car­ri­er i sam­ar­be­te med Cos­mos Music Group i hela Norden.

Efter debut­plat­tan “Sing­el­ga­tan” och barn har vux­it upp. Hus har köpts och sålts. Jobb har bytts — även en knä­skål. Hun­dar har inför­skaf­fats. Liv­rem­mar­na är på ytters­ta hålet. Läs­glas­ö­go­nen har bli­vit star­ka­re och hjär­nor­na sva­ga­re. Lite nag­ga­de i kan­ten och inte ett dugg visa­re, EP‘n Mal­me­ri­ka­na. EP:n på alla digi­ta­la platt­for­mar den 11:e decem­ber 2020. Den­na fick goda recen­sio­ner över hela Nor­den och ham­na­de på fler­ta­let spel­lis­tor det året.
Sedan dess har ban­det spe­lat regel­bun­det i hela söd­ra Sve­ri­ge. Just nu hål­ler ban­det på att sam­la på sig låtar för näs­ta inspel­ning och har redan inklu­de­rat nya låtar i setlistan.

FIRESHOW 7/10

API GILO
kl 22.00 Herrgården

Det bjuds på en eldshow av högs­ta kali­ber. Ali Gilo ali­as  Lucas Carls­son, Älm­hults­so­nen som drog ut i värl­den och möt­te den magis­ka konstar­ten på en bar i Malaysia.

På Per­hen­ti­an Island i Malay­sia är han ”Api Gilo”. Api bety­der eld och gilo galen.

Fler Evenemang

SOLEL 2.0

SOLEL 2.0

26 september, kl 14.30. Installationer med solceller ökar för hus, industrier, laddning av bilar och inom jordbruket....

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy