Kör från Danmark

Kör från Danmark

11 maj, kl 16.00! Dania ReSo­nans är en semi­pro­fes­sio­nell blan­dad kör med sång­a­re från hela Dan­mark och någ­ra från Norge. Vår diri­gent Alice Gra­num är docent vid Fyns Musik­kon­ser­va­to­ri­um och en myc­ket erkänd diri­gent även utan­för Dan­marks...
Irländsk afton med ban­det Bir­ming­ham six

Irländsk afton med ban­det Bir­ming­ham six

Fre­dag 24 Maj, kl 18.00–24.00! För förs­ta gång­en besö­ker musik­kol­lek­ti­vet som ald­rig fick åka tur­né­buss med vär­me Des­ti­na­tion Möckelsnäs. Kom, se, lyss­na och häp­na! Vi leve­re­rar snab­ba och sorg­li­ga sång­er om dryc­ken­skap, olyc­ka och elände. Så...
Famil­je­fö­re­ställ­ning — Flic­kan som ald­rig vAR rädd

Famil­je­fö­re­ställ­ning — Flic­kan som ald­rig vAR rädd

Sön­dag 9 juni, kl 15.00! Vår före­ställ­ning kan ses som en intro­duk­tion in i sagans värld med troll och häxor.Berättelsen base­ras på en folk­sa­ga av Alfred Smed­berg och musi­ken är häm­tad ur Peer Gynt-svi­ten, skri­ven av Edward Gri­eg. Där ingår bland annat...
Mitt äls­ka­de Wien

Mitt äls­ka­de Wien

4 juli, kl 19.00–21.00 ”Mitt äls­ka­de Wien”- de vack­ras­te melo­di­er från Wien Ope­ra­en­semb­len Mino­pe­ra bju­der på äkta Wie­ner — och ope­rett­mu­sik i sam­ar­be­te med orkes­tern Wie­ner Salon Virtuosen! Efter för­ra årets suc­cé på Möc­kelsnäs häm­tar...
Flöjt & Harpa

Flöjt & Harpa

17 juli, kl 18.00! Som­ma­rim­pres­sio­ner­Vårt pro­gram är inspi­re­rat av natu­ren och vi spe­lar musik som gestal­tar fåg­lar, dim­ma och hav. Kom­bi­na­tion flöjt och har­pa är spän­nan­de och ovan­lig och vi vill gär­na lyf­ta fram den vack­ra musik som finns...
Häl­so­brun­nen

Häl­so­brun­nen

27 juli, kl 17.00! Häl­so­brun­nen är ett musi­ka­liskt lust­spel som hand­lar om brö­der­na Boy och Long­champ Capel som en dag får ett ulti­ma­tum från deras fas­ter Agatha. Brö­der­nas bekym­mers­lö­sa till­va­ro hotas att få ett abrupt slut om de inte lyc­kas få...

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy