EVENT & KONFERENS

Kon­fe­rens med mat och mil­jö i harmoni.

Möc­kelsnäs erbju­der en event­plats för före­tag och för­e­ning­ar i en unik mil­jö. Histo­ri­ens ving­slag möter vår tids moder­ni­tet. Här kan före­ta­gen pre­sen­te­ra sig för sina kun­der på en lugn och rogi­van­de plats. Före­ta­gens pre­sen­ta­tio­ner av nya pro­duk­ter kan visas upp på ett håll­bart sätt. Före­tags- och för­e­nings­kon­fe­ren­ser kan genom­fö­ras i moder­na loka­ler där ock­så natu­rens och träd­går­dens rogi­van­de mil­jö ska­par för­ut­sätt­ning­ar för det goda samtalet.

 

UTÖKNING KONFERENSYTOR

Under våren 2024 kom­plet­te­rar vi vår kon­fe­rens­an­lägg­ning. Utö­ver vårt moder­na Audi­to­ri­um (med plats för 240 sit­tan­de gäs­ter) och möj­lig­he­ten att ha kon­fe­rens i vår Konst­hall (med plats för ännu fler), iord­ning­stäl­ler vi nu ytter­li­ga­re 7 kon­fe­rensy­tor med plats för mel­lan 5 – 50 sit­tan­de gäs­ter, för­sed­da med modern teknik.

Mål­ti­der intas i vår restau­rang ”Vild & Vacker”.

För frå­gan vän­li­gen sänd in for­mu­lär enligt nedan.

Skic­ka en förfrågan

13 + 14 =

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy