EVENT & KONFERENS

Kon­fe­rens med mat och mil­jö i harmoni.

Möc­kelsnäs erbju­der en event­plats för före­tag och för­e­ning­ar i en unik mil­jö. Histo­ri­ens ving­slag möter vår tids moder­ni­tet. Här kan före­ta­gen pre­sen­te­ra sig för sina kun­der på en lugn och rogi­van­de plats. Före­ta­gens pre­sen­ta­tio­ner av nya pro­duk­ter kan visas upp på ett håll­bart sätt. Före­tags- och för­e­nings­kon­fe­ren­ser kan genom­fö­ras i moder­na loka­ler där ock­så natu­rens och träd­går­dens rogi­van­de mil­jö ska­par för­ut­sätt­ning­ar för det goda samtalet.

I Herr­går­den har vi 6 oli­ka kon­fe­rens­rum med plats för 10 – 80 per­so­ner och till det kan vi kom­plet­te­ra med audi­to­ri­et i Kun­skaps­cent­ru­met (i träd­gårds­an­lägg­ning­en tvärs över gatan) med plats för 240 sit­tan­de gäs­ter. Med and­ra ord finns faci­li­te­te­ter för stor och liten konferens.

Kon­tak­ta oss gär­na så hjäl­per vi dig!

Kon­fe­rens­rum

Inklu­si­ve wi-fi, white­bord, pc-kanon, block och pen­na, vat­ten.
För fm fika, lunch och em fika till­kom­mer 330 kr per person

1 — Tukas­son

PERSONER

Pris per dag 1500 kr
3 dagar 4000 kr
5 dagar 6000 kr

2 — Lil­je­spar­re

PERSONER

Pris per dag 9000 kr
3 dagar 23700 kr
5 dagar 36000 kr

3 — Sti­er­na

PERSONER

Pris per dag 4500 kr
3 dagar 11880 kr
5 dagar 18000 kr

4 — Ceder­hi­elm

PERSONER

Pris per dag 4500 kr
3 dagar 11880 kr
5 dagar 18000 kr

5 — Fal­kengren

PERSONER

Pris per dag 12000 kr
3 dagar 31680 kr
5 dagar 32000 kr

6 — Horn

PERSONER

Pris per dag 1500 kr
3 dagar 4000 kr
5 dagar 6000 kr

7 — Auditoriet

PERSONER

Pris per dag 35000 kr
3 dagar 75000 kr
5 dagar 125000 kr

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy