Integri­tets­po­li­cy

Vil­ka vi är

Vår webb­plats­a­dress är: https://www.destinationmockelsnas.se

Vil­ka per­son­upp­gif­ter vi sam­lar in och var­för vi sam­lar in dem

Kom­men­ta­rer

När besö­ka­re läm­nar kom­men­ta­rer på webb­plat­sen sam­lar vi in de upp­gif­ter som visas i kom­men­tarsfor­mu­lä­ret samt besö­ka­rens IP-adress och webb­lä­sa­rens använ­da­ra­gent-sträng som hjälp för detek­te­ring av skräppost.

En ano­ny­mi­se­rad sträng som ska­pats uti­från din e‑postadress (även kal­lat hash-vär­de) kan kom­ma att sän­das till tjäns­ten Gra­va­tar för att avgö­ra om du finns regi­stre­rad där. Integri­tets­po­li­cyn för tjäns­ten Gra­va­tar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kom­men­tar har god­känts visas din pro­fil­bild offent­ligt till­sam­mans med din kommentar.

Media

Om du lad­dar upp bil­der till webb­plat­sen bör du und­vi­ka att lad­da upp bil­der där EXIF-data inklu­de­rar data från GPS-loka­li­se­ring. Besö­ka­re till webb­plat­sen kan lad­da ned och ta fram alla posi­tio­ne­rings­upp­gif­ter från bil­der på webbplatsen.

Kon­takt­for­mu­lär

Coo­kie-filer

Om du läm­nar en kom­men­tar på vår webb­plats kan du väl­ja att spa­ra ditt namn, din e‑postadress och webb­plats­a­dress i coo­kie-filer. Det­ta är för din bekväm­lig­het för att du inte ska behö­va fyl­la i des­sa upp­gif­ter igen näs­ta gång du skri­ver en kom­men­tar. Des­sa coo­kie-filer gäl­ler i ett år.

Om du besö­ker vår inlogg­nings­si­da kom­mer vi att sät­ta en till­fäl­lig coo­kie för att under­sö­ka om din webb­lä­sa­re accep­te­rar dem. Den­na coo­kie inne­hål­ler inga per­son­upp­gif­ter och den för­svin­ner när du stäng­er din webbläsare.

När du log­gar in kom­mer vi dess­utom att ska­pa fle­ra coo­kie-filer för att spa­ra infor­ma­tion om din inlogg­ning och dina val för utform­ning av skärm­lay­ou­ten. Coo­kie-filer för inlogg­ning gäl­ler i två dagar och coo­kie-filer för lay­out­val gäl­ler i ett år. Om du krys­sar i ”Kom ihåg mig” kom­mer din coo­kie att fin­nas kvar i två vec­kor. Om du log­gar ut från ditt kon­to kom­mer coo­kie-filer­na för inlogg­ning att tas bort.

Om du redi­ge­rar eller pub­li­ce­rar en arti­kel kom­mer en extra coo­kie-fil att spa­ras i din webb­lä­sa­re. Den­na coo­kie-fil inne­hål­ler inga per­son­upp­gif­ter utan anger endast inläggs-ID för den arti­kel du just redi­ge­ra­de. Den gäl­ler under 1 dygn.

Inbäd­dad inne­håll från and­ra webbplatser

Artik­lar på den­na webb­plats kan inne­hål­la inbäd­dat inne­håll (exem­pel­vis vide­oklipp, bil­der, artik­lar o.s.v.). Inbäd­dat inne­håll från and­ra webb­plat­ser beter sig pre­cis på sam­ma sätt som om besö­ka­ren har besökt den and­ra webbplatsen.

Des­sa webb­plat­ser kan sam­la in upp­gif­ter om dig, använ­da coo­kie-filer, bäd­da in ytter­li­ga­re spår­ning från tred­je part och över­va­ka din inter­ak­tion med sag­da inbäd­da­de inne­håll, inklu­si­ve spår­ning av din inter­ak­tion med det­ta inbäd­da­de inne­håll om du har ett kon­to och är inlog­gad på webb­plat­sen i fråga.

Ana­lys

Vil­ka vi delar dina data med

Om du begär åter­ställ­ning av lösenor­det kom­mer din IP-adress att ingå i e‑postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behål­ler era uppgifter

Om du skri­ver en kom­men­tar kom­mer kom­men­ta­ren och dess meta­da­ta att spa­ras utan tids­gräns. Anled­ning­en till det­ta är att vi behö­ver kun­na hit­ta och god­kän­na upp­följ­nings­kom­men­ta­rer auto­ma­tiskt och inte läg­ga dem i kö för granskning.

För använ­da­re som regi­stre­rar sig på er webb­plats (om såda­na finns) spa­rar vi även de per­son­upp­gif­ter de anger i sin använ­dar­pro­fil. Alla använ­da­re kan se, redi­ge­ra eller rade­ra sina per­son­upp­gif­ter när som helst (med undan­ta­get att de inte kan änd­ra sitt använ­dar­namn). Även webb­plat­sens admi­nist­ra­tö­rer kan se och redi­ge­ra den­na information.

Vil­ka rät­tig­he­ter du har över dina data

Om du har ett kon­to eller har skri­vit någ­ra kom­men­ta­rer på den­na webb­plats kan du begä­ra en export­fil med de per­son­upp­gif­ter vi har om dig, inklu­si­ve alla upp­gif­ter du har gett oss. Du kan ock­så begä­ra att vi tar bort alla per­son­upp­gif­ter vi har om dig. Det­ta omfat­tar inte even­tu­el­la upp­gif­ter som vi är tvung­na att spa­ra av admi­nist­ra­ti­va, lega­la eller säkerhetsändamål.

Vart vi skic­kar dina upgifter

Kom­men­ta­rer från besö­ka­re kanske kon­trol­le­ras via en auto­ma­ti­se­rad tjänst för detek­te­ring av skräppost.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy