MÖCKELSNÄS SOMMARUTSTÄLLNING

Pågår 18 maj — 15 september

Som­ma­rens utställ­ning i konsthallen

Från Ytt­re Vång till konst­hän­del­se på Möckelsnäs

Konst­hän­del­sen på Ytt­re Vång arran­ge­ra­des 10 gång­er med start 2007. På den vack­ra äng­en res­tes 2 sto­ra tält. I och runt des­sa tält fro­da­des kre­a­ti­vi­tet i form av konstin­stal­la­tio­ner musik poe­si dans mm.
Kon­cep­tet har nu flyt­tat över till Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs. Om det­ta hand­lar utställ­ning­en i konsthallen.

En bild­be­rät­tel­se, skulp­tu­rer och installationer. 

Hiros­hi Koya­ma
Kaj Eng­ström
Ken­neth Johans­son
Pet­ter Tern­ström
Arne Pers­son
Lot­ta Felth
Mic­ke Hult
Max Felth

Fotout­ställ­ning­en

Sol­be­lys­ta glän­tor, skogs­vat­ten och dim­ma. Lör­da­gen den 18 maj öpp­nar utställ­ning­en ‘Mel­lan stam­mar­na’ på Möc­kelsnäs konst­hall där natur­fo­to­gra­fen Jen­nie Wad­man, nyin­flyt­tad till Möc­kelsnäs, fång­at käns­lan av skog. Majo­ri­te­ten av foto­gra­fi­er­na är tag­na i de jämt­länds­ka natur­sko­gar­na, men med i utställ­ning­en visas även bil­der från den skog som omger konsthallen.

Jen­nie har med sitt enga­ge­mang för natur- och mil­jöfrå­gor ända sedan tidi­ga ton­å­ren haft en stark kär­lek till just sko­gen. Hon har sålt bil­der till läns­sty­rel­ser, stat­li­ga myn­dig­he­ter och pri­va­ta före­tag med fokus på män­ni­skor i natu­ren. Den här gång­en är det natu­ren själv som får ta fokus.

“Med den här utställ­ning­en vill jag lyf­ta fram sko­gens egen­vär­de. Idag tän­ker vi oftast på sko­gen som en eko­system­tjänst där den behö­ver vara till nyt­ta för att få ett vär­de. Som till exem­pel en eko­no­misk resurs eller en plats för turis­m­verk­sam­het. Vi har redu­ce­rat den levan­de sko­gen till mät­ba­ra värden.”

Foto­gra­fi­er­na i utställ­ning­en är ett utkast ur tiden, min­nes­bil­der av den käns­la hon har när hon är i sko­gen, och med utställ­ning­en hop­pas Jen­nie kun­na dela med sig av den käns­lan till besö­ka­ren och sam­ti­digt väc­ka frå­gor om skogen.

“Sam­ti­digt som den svens­ka sko­gen genom vår uni­ka alle­mans­rätt till­hör alla män­ni­skor, så ägs den av någon och har ing­en egen rätt att bara fin­nas. Vem som helst kan gå in i sko­gen och bara vara, men kan en skog själv bara få fin­nas för sin egen skull?”

Med­ver­kan­de

Hiros­hi Koyama
Kaj Eng­ström
Ken­neth Johansson
Pet­ter Ternström
Arne Pers­son
Lot­ta Felth
Mic­ke Hult
Jen­nie Wad­man
Max Felth

Utställ­ning­en pågår: 18 maj-15 sep­tem­ber
Var: Möc­kelsnäs Kulturcentrum

Fler Evenemang

Flöjt & Harpa

Flöjt & Harpa

17 juli, kl 18.00! SommarimpressionerVårt program är inspirerat av naturen och vi spelar musik som gestaltar fåglar,...

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy