Välj en sida

Kul­tur & Vänförening

VÄLKOMMEN ATT BLI EN DEL AV MÖCKELSNÄS TRÄDGÅRD KULTUR GENOM ETT MEDLEMSKAP I VÄNFÖRENINGEN.

Ett med­lem­skap i Vän­för­e­ning­en ger tidigt infor­ma­tion om arrange­mang, spe­ci­fi­ka hän­del­ser kring träd­går­den, konstut­ställ­ning­ar och musi­kar­range­mang, kon­fe­ren­ser och över­natt­nings­möj­lig­he­ter. Som med­lem blir du del­ak­tig i den stän­digt pågåen­de utveck­ling­en på Möc­kelsnäs. En med­lem stöd­jer vårt gemen­sam­ma kul­tu­rel­la ini­ti­a­tiv och blir direkt eller indi­rekt en del av nuva­ran­de och kom­man­de verksamheter.

Vän­för­e­ning­en söker medel från myn­dig­he­ter, en rad insti­tu­tio­ner och före­tag för att stöt­ta verk­sam­he­ten med konst­hal­len, musi­kar­range­mang­en, och forskning.

Ditt med­lem­skap kan inne­bä­ra att du kan bistå vid arrange­mang, vara med och job­ba i träd­går­den och vara med i utställ­nings­ar­be­tet. Med­lem­ska­pet ger dig 10% rabatt vid inköp av plan­tor och varor från buti­ken och bil­jet­ter vid evenemang.

KONTAKTPERSONER

Kon­tak­ta oss gär­na om du öns­kar bli medlem.

Epost: vanner@mockelsnas.com

Hans Andrén

Ord­fö­ran­de
070–529 85 00
hans@hansandren.com

Ken­neth Carlqvist

Sek­re­te­ra­re

Års­mö­tet den 9 april beslöt att med­lems­av­gif­ten för 2022 är
100,- kro­nor och kan med för­del inbe­ta­las på;
Swish: 123 184 2517
Bank­gi­ro 5486–5191.

Glöm inte att ange ditt namn och e‑post.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy