Möc­kelsnäs Vänner

VÄLKOMMEN ATT BLI EN DEL AV DESINATION MÖCKELSNÄS GENOM MÖCKELSNÄS VÄNNER

I din anslut­ning till vårt nät­verk Möc­kelsnäs Vän­ner får du tidigt infor­ma­tion om arrange­mang och erbjudanden. 

Ett med­lem­skap i Vän­för­e­ning­en ger tidigt infor­ma­tion om arrange­mang, spe­ci­fi­ka hän­del­ser kring träd­går­den, konstut­ställ­ning­ar och musi­kar­range­mang, kon­fe­ren­ser och över­natt­nings­möj­lig­he­ter. Du blir del­ak­tig i den stän­digt pågåen­de utveck­ling­en på Möc­kelsnäs. Du stöd­jer vårt gemen­sam­ma kul­tu­rel­la ini­ti­a­tiv och blir direkt eller indi­rekt en del av nuva­ran­de och kom­man­de verksamheter.

Möc­kelsnäs vän­ner söker medel från myn­dig­he­ter, en rad insti­tu­tio­ner och före­tag för att stöt­ta verk­sam­he­ten med konst­hal­len, musi­kar­range­mang­en, och forskning.

Att vara med i Möc­kelsnäs Vän­ner ger dig 10% rabatt i kafét och inköp av plantor/växter, lik­som 10% i sho­pen. Vi erbju­der ock­så rabat­ter i restau­rang­en, vid över­natt­ning­ar  och vid musi­kar­range­mang. Gra­tis vid vis­ning­ar av träd­går­den.  Läs på hem­si­dan, där fin­ner du tip­sen, erbju­dan­de­na och arrangemangen.
När du anslu­ter dig får du en app/kod i din mobil­te­le­fon som enkelt kan visas upp.

KONTAKTPERSONER

Kon­tak­ta oss gär­na om du öns­kar bli medlem.

Epost: vanner@mockelsnas.se

Inge­mar Ljungqvist

Ord­fö­ran­de
076–861 05 28 
ingemar@mockelsnas.se

Års­mö­tet den 23 april beslöt att med­lems­av­gif­ten för 2023 är
100,- kro­nor och kan med för­del inbe­ta­las på;
Swish: 123 184 2517
Bank­gi­ro 5486–5191.

Glöm inte att ange ditt namn och e‑post.

BLI MEDLEM

Fyll i din infor­ma­tion i for­mu­lä­ret och bli med­lem i Möc­kelsnäs Vänner!

Regi­stre­ra dig för vårt nyhetsbrev.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy