OPERA & MUSIK

BERÖR OCH HÄNFÖR

Mino­pe­ra ska­par till­sam­mans med Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs ett kon­cept för att kun­na dri­va och utveck­la både ope­ra­pro­jekt och tvär­konst­när­li­ga pro­jekt. Ope­ra ska ha en natur­lig plats på Möc­kelsnäs och vi vill att plat­sen kan få eta­ble­ras som ett cent­rum för ope­ra i Sydsverige.

Det­ta i sam­ar­be­te med regi­o­na­la aktö­rer såsom Musik i Syd, Läns­mu­si­ken i Kal­mar, Små­landso­pe­ran med fl.

Vi vill även efter­strä­va en peda­go­gisk verk­sam­het där natur, konst och musik används som inspi­ra­tion, metod och medel för kun­skaps­ut­veck­ling för ele­ver som kom­mer till Möckelsnäs.

MUSIK OCH KONST

I den sto­ra konst­hal­len har vi möj­lig­het att ge en unik upp­le­vel­se av musik och fram­trä­dan­den på vår flex­ib­la scen mitt bland kons­ten. Här har vår publik fått nju­ta av piano­kon­ser­ter på fly­geln, dikt­upp­läs­ning, klas­sisk musik på cel­lo och operaarior.

Möc­kelsnäs Träd­gård Kul­tur och Möc­kelsnäs Vän­för­e­ning i sam­ar­be­te med:

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy