Famil­je­fö­re­ställ­ning — Väsen

13 okto­ber, kl 14.00!

Lupus­kvin­tet­ten har inlett ett sam­ar­be­te med kom­po­si­tö­ren Ste­fan Kla­ver­dal för pro­duk­tio­nen av en ny musik­sa­ga. Ver­ket byg­ger på inspi­ra­tion från nor­dis­ka myto­lo­gis­ka väsen. Med i sagan finns Skogs­rå­et, Lykt­gub­ben, Maran, Ran och en vätte.

Barn och även vux­nas före­ställ­nings­värld var förr myc­ket befol­kad av de väsen man före­ställ­de sig lev­de i sko­gar och undan­skym­da plat­ser. Myc­ket av män­ni­skors lyc­ka och olyc­ka hän­för­des till oli­ka väsens påver­kan på oss män­ni­skor. Vad hän­de med dem i modern tid? Finns de kvar, om än i annan form?

Entré: Vux­en 1oo kr / Barn 50 kr
Datum: 13 okto­ber
Tid: kl. 14.00
Var: Möc­kelsnäs Kulturcentrum

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy