Flöjt & Harpa

17 juli, kl 18.00!

Som­ma­rim­pres­sio­ner
Vårt pro­gram är inspi­re­rat av natu­ren och vi spe­lar musik som gestal­tar fåg­lar, dim­ma och hav. Kom­bi­na­tion flöjt och har­pa är spän­nan­de och ovan­lig och vi vill gär­na lyf­ta fram den vack­ra musik som finns kom­po­ne­rad för des­sa instru­ment.
Vi kom­mer att bl a fram­fö­ra Algues av Bern­hard Andrés, Dim­man lät­tar av Carl Niel­sen, och Liten fågelsvit av E von Koch.

Ysel­la Krantz, har­pa
Utbil­dad vid The Royal Con­ser­va­to­i­re of Scot­land och Det Konge­li­ge Dans­ke Musik­kon­ser­va­to­ri­um i Köpen­hamn. Hon spe­lar sedan 2017 åter­kom­man­de med Mal­mö Ope­raor­kes­ter och under våren deras pro­duk­tion av Turandot.

Ysel­la spe­lar även åter­kom­man­de med Aal­borgs Sym­fo­nior­kes­ter, Det Konge­li­ge Kapel­let i Köpen­hamn och Halm­stads Symfoniorkester.

Utö­ver sitt arbe­te som orkes­ter­mu­si­ker har hon även spe­lat i kyrk­kon­ser­ter, främst i Skå­ne, och med­ver­kat på fle­ra pro­duk­tio­ner av mer elektro­a­kus­tiskt slag, såsom vinyl­ski­van “At Synge Ver­den Ind I En Ny Og Mang­e­fol­det Tid” av Anders Lau­ge Meld­gaard 2018.

Lovi­sa Sten­berg, tvär­flöjt
Utbil­dad på musik­hög­sko­lor­na i Öre­bro och i Mal­mö- Hon har spe­lat i Mal­mö sym­fo­nior­kes­ter, Mal­mö Ope­raor­kes­ter, Helsing­borgs sym­fo­nior­kes­ter och är nu aktiv bl a på Norr­landso­pe­ran och kam­mar­mu­siken­semb­len Lupus­kvin­tet­ten.
Lovi­sa är bör­dig från Tolg, norr om Växjö.

Med­ver­kan­de

Ysel­la Krantz, har­pa
Lovi­sa Sten­berg, tvärflöjt

Entré: 200 kr
Datum: 17 juli
Tid: kl. 18.00
Var: Möc­kelsnäs Orangeri

Fler Evenemang

Kör från Danmark

Kör från Danmark

11 maj, kl 16.00! Dania ReSonans är en semiprofessionell blandad kör med sångare från hela Danmark och några från...

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy