Flöjt & Harpa

17 juli, kl 18.00!

Som­ma­rim­pres­sio­ner
Vårt pro­gram är inspi­re­rat av natu­ren och vi spe­lar musik som gestal­tar fåg­lar, dim­ma och hav. Kom­bi­na­tion flöjt och har­pa är spän­nan­de och ovan­lig och vi vill gär­na lyf­ta fram den vack­ra musik som finns kom­po­ne­rad för des­sa instru­ment.
Vi kom­mer att bl a fram­fö­ra Algues av Bern­hard Andrés, Dim­man lät­tar av Carl Niel­sen, och Liten fågelsvit av E von Koch.

Går bra att även bestäl­la Ost- och Chark­bric­ka för 175 kr.

Ysel­la Krantz, har­pa
Utbil­dad vid The Royal Con­ser­va­to­i­re of Scot­land och Det Konge­li­ge Dans­ke Musik­kon­ser­va­to­ri­um i Köpen­hamn. Hon spe­lar sedan 2017 åter­kom­man­de med Mal­mö Ope­raor­kes­ter och under våren deras pro­duk­tion av Turandot.

Ysel­la spe­lar även åter­kom­man­de med Aal­borgs Sym­fo­nior­kes­ter, Det Konge­li­ge Kapel­let i Köpen­hamn och Halm­stads Symfoniorkester.

Utö­ver sitt arbe­te som orkes­ter­mu­si­ker har hon även spe­lat i kyrk­kon­ser­ter, främst i Skå­ne, och med­ver­kat på fle­ra pro­duk­tio­ner av mer elektro­a­kus­tiskt slag, såsom vinyl­ski­van “At Synge Ver­den Ind I En Ny Og Mang­e­fol­det Tid” av Anders Lau­ge Meld­gaard 2018.

Lovi­sa Sten­berg, tvär­flöjt
Utbil­dad på musik­hög­sko­lor­na i Öre­bro och i Mal­mö- Hon har spe­lat i Mal­mö sym­fo­nior­kes­ter, Mal­mö Ope­raor­kes­ter, Helsing­borgs sym­fo­nior­kes­ter och är nu aktiv bl a på Norr­landso­pe­ran och kam­mar­mu­siken­semb­len Lupus­kvin­tet­ten.
Lovi­sa är bör­dig från Tolg, norr om Växjö.

Med­ver­kan­de

Ysel­la Krantz, har­pa
Lovi­sa Sten­berg, tvärflöjt

Entré: 200 kr
Datum: 17 juli
Tid: kl. 18.00
Var: Möc­kelsnäs Oran­ge­ri
Till­val: Ost- och Chark­bric­ka, 175 kr

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy