Kör från Danmark

11 maj, kl 16.00!

Dania ReSo­nans är en semi­pro­fes­sio­nell blan­dad kör med sång­a­re från hela Dan­mark och någ­ra från Norge.

Vår diri­gent Alice Gra­num är docent vid Fyns Musik­kon­ser­va­to­ri­um och en myc­ket erkänd diri­gent även utan­för Dan­marks grän­ser samt chef för Fyns­ka kam­mar­kö­ren och Søn­derjyl­lands Sym­fo­nior­kes­ters fil­har­mo­nis­ka kör.

Körens histo­ria sträc­ker sig långt till­ba­ka i tiden, först som repre­sen­ta­tiv kör för kör­or­ga­ni­sa­tio­nen Kor 72, och sedan som den kör de är idag. En väl­sjung­an­de blan­dad kör på ett 30-tal per­so­ner med en stor reper­to­ar av både kyrk­lig och inter­na­tio­nell musik.

Kören möts 2–3 hel­ger om året och övar till kör­re­sor till bla  Tosca­na, Alsa­ce, Ber­lin, Umbri­en, Ungern, och Malmö .

Entré: 1oo kr
Datum: 11 maj
Tid: kl. 16.00
Var: Möc­kelsnäs Kulturcentrum

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy