FÖRELÄSNINGAR
PÅ MÖCKELSNÄS

SEMINARIUM — Kul­tu­ren läker själen

9 maj 2023

Kul­tu­ren är en ödes­frå­ga för barn, inte sant?

Wol­f­gang Veith, Verk­sam­hets­le­da­re, Ska­pa, Göteborgsoperan.

Psy­kisk ohäl­sa och kul­tur, vad vet vi? 

Pro­fes­sor eme­ri­tus, Gun­nar Bjur­sell, chef för Cent­rum för Kul­tur, Kog­ni­tion och Häl­sa vid Karo­lins­ka institutet.

Dans för att stär­ka psy­kisk häl­sa hos unga — hur då?

Medi­ci­ne dok­tor, Anna Duberg, Universitetssjukvårdens 

Forsk­nings­cent­rum, Regi­on Öre­bro län.
Grun­dat och dri­ver Dans för Hälsa.

Make Music Matter!

Uni­ver­si­tets­lä­ra­re i musik­pe­da­go­gik, Göran Nikol­aus­son, Lin­neu­ni­ver­si­te­tet. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och verk­sam­hets­an­sva­rig för det natio­nel­la nät­ver­ket Make Music Matter!

Gemen­skap och utveck­ling genom dans 

Ingrid Andrén, verk­sam­hets­an­sva­rig ‚Stu­dio Move it

Bre­ak the silence

Musik i Syd. Musi­kens kraft som en väg mot psy­kisk häl­sa. Ett tvär­sek­to­ri­ellt pilot­pro­jekt om musi­ken som helan­de kraft i ung­as exi­sten­ti­el­la hälsa.

”När hjär­tat sväm­mar över”

Anders Lar­s­son och Allan Skrobe

Sam­tal och frågestund

mel­lan pre­sen­ta­tö­rer­na samt Karin Per­ne­bo, psy­ko­log, fil.dr. Regi­on Kronoberg.

SEMINARIUM — SKOG OCH HÄLSA

Sko­gen har bety­del­se för män­ni­skan ur många per­spek­tiv. Forsk­ning om sko­gens bety­del­se för vår häl­sa är inte något nytt men har fått en ny dimen­sion i vår var­dag och oli­ka forsk­nings­stu­di­er pågår.
I ett för­sö­ka att sam­la den kun­skap som finns och ini­ti­e­ra till sam­ver­kan inför fram­ti­den bjöds fors­ka­re, skogs­ä­ga­re, skogs­in­du­strin och sjuk­vårds­verk­sam­he­ter till en semi­na­ri­e­dag som arran­ge­ras av Möc­kelsnäs Forum.
Dagen inled­des med ett antal pre­sen­ta­tio­ner av fors­ka­re från LNU och SLU Alnarp. Där­ef­ter ett sam­tal mel­lan fors­ka­re, skogs­ä­ga­re och indu­strin samt Möc­kelsnäs Forum och Eriksberg.

Inledning/presentation

Pre­sen­ta­tion av Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs. Inge­mar Ljungqvist, 
Pre­sen­ta­tion av Eriks­berg. Per-Arne Olsson.
Pre­sen­ta­tion av Trakt Forest Hotel, Sand­ra Sälleteg
Bety­del­sen av att kun­na vis­tas i natu­ren för folk­häl­san - En genom­gång av evi­den­slä­get.
Pro­fes­sor Patrik Grahn, SLU Alnarp. 

Sko­gens bety­del­se för män­ni­skors häl­sa och välbefinnande

– svensk forsk­ning om skogs­bad som häl­so­främ­jan­de insats.
Docent Anna Maria Pals­dot­tir ‚SLU Alnarp.

Sko­gens bety­del­se för häl­sa, väl­be­fin­nan­de och återhämtning

Pro­fes­sor Ulri­ca Hör­berg, LNU 

Tätortsnä­ra skogs­bruk vik­tigt för män­ni­skors välbefinnande

Pro­fes­sor Johan Bergh, LNU 

Sko­gens häl­so­främ­jan­de vär­den och effekter

Docent Susan­ne Knuts­son, LNU 

Sam­tal mel­lan forskare

Eriks­berg, Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs, Trakt Forest Hotel och auditoriet

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy