Möc­kelsnäs Gille

Sma­ka på Möckelsnäs

Sma­ka på Möckelsnäs

För grup­per om 10–30 per­so­ner erbju­der vi nu en exklu­siv sma­kupp­le­vel­se från Möckelsnäs.

Vi inle­der kväl­len med en spän­nan­de gin­prov­ning där vårt flagg­skepp kom­mer från Möc­kelsnäs Brän­ne­ri. Du får insik­ter om till­verk­nings­pro­ces­sen och möj­lig­het att jäm­fö­ra med and­ra väl­re­nom­me­ra­de ginsorter.

Mid­da­gen avnjuts i Konst­hal­len på ele­gan­ta möb­ler, hand­gjor­da av ek och alm från Möc­kelsnäs Design.

Vår mål­tid är inte bara lokalt pro­du­ce­rad, den är även omsorgs­fullt kom­po­ne­rad. Vi bju­der på en krä­mig kräftsop­pa, en utsökt plank­stek med dov­vilt och duches­spo­ta­tis samt kris­pi­ga grön­sa­ker. Avslu­ta kväl­len med en kopp kaf­fe och en him­melsk äpp­le­paj ser­ve­rad med sylt och grädde.

Plank­ste­ken är ser­ve­rad på en spe­ci­al­till­ver­kad plan­ka från Möc­kelsnäs Design, vil­ket gör upp­le­vel­sen ännu mer unik.

Själv­klart ackom­pan­je­ras mål­ti­den av Des­ti­na­tion Möc­kelsnäs all­de­les egna öl – en väl­ba­lan­se­rad lager och en fruk­tig IPA – bryggd av Vare­bö­ke Bryg­ge­ri. Det är den per­fek­ta smak­re­san som för­gyl­ler din vis­tel­se hos oss. Väl­kom­men till Möc­kelsnäs, där sma­ker och upp­le­vel­ser för­e­nas på bäs­ta möj­li­ga sätt.

Pris per per­son 995 kr

Tema vilt på Möckelsnäs
Tema Gin på Möckelsnäs

Skic­ka en förfrågan

9 + 15 =

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy