Välj en sida

Vio­li­nens mästare

Violinens Mästare

Sön­dag 23 April kl. 16.00.

Vir­tu­o­si­tet och fasci­ne­ran­de musik står på pro­gram­met när Musi­ca Vitae åter änt­rar sce­nen till­sam­mans med sin konst­när­li­ge leda­re Ben­ja­min Schmid.

Den frans­ke vio­li­nis­ten och ton­sät­ta­ren Rodolp­he Kreut­zer var under sekel­skif­tet 1700/1800 ansedd som sin tids främs­ta vio­li­nist, men han kom­po­ne­ra­de även ope­ror och ett antal ety­der, och vi får här höra Sch­mid fram­fö­ra en av dem.  Kreut­zers namn figu­re­rar även i Beet­ho­vens Vio­lin­so­nat nr 9, all­mänt kal­lad Kreut­zer-sonat-en, tilläg­nad vio­lin­vir­tu­o­sen, dock ald­rig fram­förd av denne!

En mer nuti­da instru­men­ta­list var Jascha Hei­fetz, som redan före två års ålder för­ä­ra­des en liten vio­lin av sin far, och som sede­me­ra kom att bli vår tids kanske mest hyl­la­de vio­lin­vir­tu­os. Han var även arran­gör och ton­sät­ta­re, och den­na kväll får vi höra någ­ra smak­prov på hans kompositioner.

Pro­gram

Rodolp­he Kreut­zer
Etyd nr 13

Lud­wig van Beet­ho­ven
Vio­lin­so­nat nr 9 Op. 47

”Kreut­zer­so­na­ten”
Jean Françaix – Six préludes

Ett urval av Jascha Hei­fetzs favo­rit­styc­ken
(arr Jasha Hei­fetz och Mår­ten Sundén)

Pris: 200 kr
Datum: 23 april
Tid: 16.00

Ben­ja­min Schmid

Ben­ja­min Sch­mid (f.1968) är en av Euro­pas främs­ta vio­li­nis­ter och även Musi­ca Vitaes konst­när­li­ge leda­re sedan hös­ten 2020. Sch­mid är född i Wien, Öster­ri­ke, och pro­fes­sor i vio­l­in­spel vid Mozar­te­um i Salz­burg. Han har spe­lat med många fram­stå­en­de orkest­rar i Euro­pa, USA och Asi­en. Ofta poäng­te­ras hans reper­to­ar­mäs­si­ga bredd som sträc­ker sig från de klas­sis­ka mäs­ter­ver­ken, som vi får höra idag, till nyskri­ven jazz.

Musi­ca Vitae

Kam­ma­ror­kes­tern Musi­ca Vitae har under mer än fyra decen­ni­er utveck­lats till att bli en av lan­dets främs­ta stråken­semb­ler. Inhems­ka och inter­na­tio­nel­la solis­ter och diri­gen­ter gäs­tar oss regel­bun­det, men i sann kam­mar­mu­si­ka­lisk anda leds vi ofta även av vår konst­när­li­ge leda­re Ben­ja­min Sch­mid eller kon­sert­mäs­ta­re Doro­ta Siu­da.
Den klas­sis­ka kam­mar­mu­sik­re­per­to­a­ren är vår bas, uti­från vil­ken vi nyfi­ket tar kli­vet in i nyskri­ven, expe­ri­men­tell musik, spe­lar jazz, barn­vi­sor, popu­lär­mu­sik, allt med kva­li­té i fokus. Till dags dato har vi urupp­fört ca 250 nya verk, skriv­na för oss av såväl eta­ble­ra­de kom­po­si­tö­rer, som stu­den­ter vid lan­dets musik­hög­sko­lor. Den­na bre­da reper­to­ar har vi med oss i baga­get när vi tur­ne­rar till små och sto­ra kon­sert­plat­ser, inom Sve­ri­ges grän­ser, men ock­så till kon­ti­nen­ten och and­ra delar av värl­den.
Vare sig vi spe­lar på vår hem­ma­scen Nyga­tan 6 i Väx­jö, i sto­ra kon­sert­hus eller i kyr­kor, för­sam­lings­hem, ombygg­da bio­gra­fer eller lok­stal­lar, är det det kam­mar­mu­si­ka­lis­ka mötet med vår publik som är det vik­ti­ga. Mötet mel­lan oss som sit­ter på sce­nen, och ni som sit­ter i salong­en, är det som levan­de­gör musi­ken för oss alla.

SAMARBETSPARTNER

ABF
Älmhults Kommun
Kulturrådet
Musik i syd

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy