Fotout­ställ­ning

6 maj — 30 september

Var­för? Foto­kons­ten är kanske en aning bort­glömd, den­na konst­form bör upp­märk­sam­mas bättre.

I min sena ung­dom, som ton­å­ring vid 1960-talets slut, i Stock­holm fanns vän­skap med den kän­de musi­kern och då och då till­sam­mans med Joa­kim Ström­holm, Chris­ter Ström­holms son. Vi höll till på Foto­sko­lan på Ers­ta­ga­tan, var det väl, och i Chris­ters kvart kring Kla­ra kvar­te­ren. Där i kart- och rit­skå­pen kun­de vi se Chris­ters foto; den urät­na hun­den, flic­kan från Hiros­hi­ma, trans­vi­si­ter­na i Paris. 

Det var för­mod­li­gen då och där som intres­set för fotot bör­ja­de. Ini­ti­a­ti­vet är enkelt.
I Kro­no­berg finns en mång­fald av foto­gra­fer; ama­tö­rer och yrkes­ut­ö­va­re. I den­na utställ­ning möter vi fem her­rar som i sin yrkes­roll nått ända fram. Foto­gra­fer­na har valt ut sina bil­der och delar av tex­ter­na själva.

Näs­ta gång, för­hopp­nings­vis redan näs­ta år, kan det vara kvin­nors kam­rer som gäl­ler, kanske till­sam­mans med Ström­holm & Strömholm.

FOTOGRAFERNA

Anders Ber­gön

FOTOGRAF

Anders Ber­gön, f. 1968, foto­graf (auto­di­dakt) och ingenjör.
Verk­sam i Väx­jö som fri­lans­fo­to­graf med fokus på bl.a. arki­tek­tur- scen- och nattfotografering.
Upp­drag inom bl.a. fas­tig­hets- och arki­tek­tur­bran­schen, kom­mun och offent­lig för­valt­ning. Med­lem i Svens­ka Foto­gra­fers För­bund, Kro­no­bergs foto­gra­fer och Väx­jö konstrunda.

Mats Samu­els­son

FOTOGRAF

Mats Samu­els­son född 1949 i Arbo­ga men upp­växt i Lin­kö­ping och sedan 1972 Väx­jö­bo. Själv­lärd med en mili­tär­tjänst­gö­ring på Armens foto­sko­la i Kristi­an­stad 1969 ‑70.

Foto­graf på hel­tid sedan 1985 med två år påTid­ning­en Kro­no­ber­ga­ren i Väx­jö. Från 1987 tills nu fri­lans­fo­to­graf med inrikt­ning på dags- och kvälls­press. Foto för vec­ko­press, kom­mun, regi­o­nen och företag.

Är ock­så utbil­dad men­talskö­ta­re med 6 år på SSS i Väx­jö mel­lan åren 1979 ‑1985.

Hans Runes­son

FOTOGRAF

Hans Runes­son är född i Väx­jö 1947, var 1966 till 1969 foto­e­lev hos foto­graf Alf J Gustafs­son i Väx­jö och mel­lan åren 1969 – 1970 anställd som foto­graf på Scan­dia Pho­to­press Syd­svens­kas Bild­by­rå i Väx­jö och 1970 – 1971 hos Skå­ne­re­por­tage i Mal­mö. Hans Runes­son har mel­lan åren 1971 — 1984 varit verk­sam som foto­graf hos Scan­dia Pho­to­press AB Bild­by­rån i Malmö.

Från 1984 har Hans Runes­son varit fri­lans­fo­to­graf, sta­tio­ne­rad från Väx­jö med upp­drag för riks- och lokal­press, före­tag och kom­mu­ner. Lik­som regi­o­ner samt bland annat följt och doku­men­te­rat den små­länds­ka glas­in­du­strin på nära håll.

Hans Runes­son fick med bil­den ”Damen med väs­kan” utmär­kel­sen Årets bild 1985, som år 1994 utsågs till Århund­ran­dets bild av tid­ning­en Vi. The Guar­di­an val­de ”Damen med väs­kan” som en av 49 bäs­ta pro­tes­bil­der i värl­den år 2022.

David Johans­son

FOTOGRAF

David Johans­son, född 1995 i Kors­ber­ga och nu boen­de i Ram­kvil­la är en ung foto­graf som utbil­dat sig till bil­d­jour­na­list vid i Nor­dens foto­sko­la i Båls­ta. Job­bat som bil­d­jour­na­list på Upsa­la Nya Tid­ning och Dagens ETC i Stock­holm. Kom som som­mar­vi­ka­rie till Små­lands­pos­ten i Väx­jö som­ma­ren 2021 och är knu­ten till Små­lands­pos­ten sedan dess. David Johans­son är vin­na­re och blev Årets Roo­kie i täv­ling­en Årets bild 2023.

Alex­an­der Mahmoud

FOTOGRAF

Alex­an­der Mah­moud är född i Ljung­by 1990, upp­vux­en i Kro­no­bergs län och bor sedan 2011 i Stock­holm. Han har arbe­tat för Dagens Nyhe­ter sedan flyt­ten dit, och arbe­ta­de även åt Nobel-stif­tel­sen mel­lan år 2012–2019.

Alex­an­der har även skri­vit böc­ker, Mel­lan rum­men (Atlas, 2015) som enbart var text i sak­pro­sa, Adop­tio­ner­na — Ett grans­kan­de repor­tage (Natur & Kul­tur, 2022), skri­ven till­sam­mans med jour­na­lis­ter­na Patrik Lund­berg och Jose­fin Sköld, som en upp­följ­ning på gransk­ning­en ”Barn till var­je pris” som belys­te vad Sve­ri­ge viss­te om oegent­lig­he­ter i inter­na­tio­nell adop­tion till Sve­ri­ge, och Du vill inte mer (Norsted­ts, 2023) som är en foto­gra­fisk arbetsdagbok.

Alex­an­der har bland annat vun­nit Sto­ra Jour­na­list­pri­set och ett första­pris i Årets Bild samt Röda Kor­sets journalistpris.

SAMARBETSPARTNER

Älmhults Kommun

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy