Fotout­ställ­ning

6 maj — 30 september

Var­för? Foto­kons­ten är kanske en aning bort­glömd, den­na konst­form bör upp­märk­sam­mas bättre.

I min sena ung­dom, som ton­å­ring vid 1960-talets slut, i Stock­holm fanns vän­skap med den kän­de musi­kern och då och då till­sam­mans med Joa­kim Ström­holm, Chris­ter Ström­holms son. Vi höll till på Foto­sko­lan på Ers­ta­ga­tan, var det väl, och i Chris­ters kvart kring Kla­ra kvar­te­ren. Där i kart- och rit­skå­pen kun­de vi se Chris­ters foto; den urät­na hun­den, flic­kan från Hiros­hi­ma, trans­vi­si­ter­na i Paris. 

Det var för­mod­li­gen då och där som intres­set för fotot bör­ja­de. Ini­ti­a­ti­vet är enkelt.
I Kro­no­berg finns en mång­fald av foto­gra­fer; ama­tö­rer och yrkes­ut­ö­va­re. I den­na utställ­ning möter vi fem her­rar som i sin yrkes­roll nått ända fram. Foto­gra­fer­na har valt ut sina bil­der och delar av tex­ter­na själva.

Näs­ta gång, för­hopp­nings­vis redan näs­ta år, kan det vara kvin­nors kam­rer som gäl­ler, kanske till­sam­mans med Ström­holm & Strömholm.

FOTOGRAFERNA

Anders Ber­gön

FOTOGRAF

Anders Ber­gön, f. 1968, foto­graf (auto­di­dakt) och ingenjör.
Verk­sam i Väx­jö som fri­lans­fo­to­graf med fokus på bl.a. arki­tek­tur- scen- och nattfotografering.
Upp­drag inom bl.a. fas­tig­hets- och arki­tek­tur­bran­schen, kom­mun och offent­lig för­valt­ning. Med­lem i Svens­ka Foto­gra­fers För­bund, Kro­no­bergs foto­gra­fer och Väx­jö konstrunda.

Mats Samu­els­son

FOTOGRAF

Mats Samu­els­son född 1949 i Arbo­ga men upp­växt i Lin­kö­ping och sedan 1972 Väx­jö­bo. Själv­lärd med en mili­tär­tjänst­gö­ring på Armens foto­sko­la i Kristi­an­stad 1969 ‑70.

Foto­graf på hel­tid sedan 1985 med två år påTid­ning­en Kro­no­ber­ga­ren i Väx­jö. Från 1987 tills nu fri­lans­fo­to­graf med inrikt­ning på dags- och kvälls­press. Foto för vec­ko­press, kom­mun, regi­o­nen och företag.

Är ock­så utbil­dad men­talskö­ta­re med 6 år på SSS i Väx­jö mel­lan åren 1979 ‑1985.

Hans Runes­son

FOTOGRAF

Hans Runes­son är född i Väx­jö 1947, var 1966 till 1969 foto­e­lev hos foto­graf Alf J Gustafs­son i Väx­jö och mel­lan åren 1969 – 1970 anställd som foto­graf på Scan­dia Pho­to­press Syd­svens­kas Bild­by­rå i Väx­jö och 1970 – 1971 hos Skå­ne­re­por­tage i Mal­mö. Hans Runes­son har mel­lan åren 1971 — 1984 varit verk­sam som foto­graf hos Scan­dia Pho­to­press AB Bild­by­rån i Malmö.

Från 1984 har Hans Runes­son varit fri­lans­fo­to­graf, sta­tio­ne­rad från Väx­jö med upp­drag för riks- och lokal­press, före­tag och kom­mu­ner. Lik­som regi­o­ner samt bland annat följt och doku­men­te­rat den små­länds­ka glas­in­du­strin på nära håll.

Hans Runes­son fick med bil­den ”Damen med väs­kan” utmär­kel­sen Årets bild 1985, som år 1994 utsågs till Århund­ran­dets bild av tid­ning­en Vi. The Guar­di­an val­de ”Damen med väs­kan” som en av 49 bäs­ta pro­tes­bil­der i värl­den år 2022.

David Johans­son

FOTOGRAF

David Johans­son, född 1995 i Kors­ber­ga och nu boen­de i Ram­kvil­la är en ung foto­graf som utbil­dat sig till bil­d­jour­na­list vid i Nor­dens foto­sko­la i Båls­ta. Job­bat som bil­d­jour­na­list på Upsa­la Nya Tid­ning och Dagens ETC i Stock­holm. Kom som som­mar­vi­ka­rie till Små­lands­pos­ten i Väx­jö som­ma­ren 2021 och är knu­ten till Små­lands­pos­ten sedan dess. David Johans­son är vin­na­re och blev Årets Roo­kie i täv­ling­en Årets bild 2023.

Alex­an­der Mahmoud

FOTOGRAF

Alex­an­der Mah­moud är född i Ljung­by 1990, upp­vux­en i Kro­no­bergs län och bor sedan 2011 i Stock­holm. Han har arbe­tat för Dagens Nyhe­ter sedan flyt­ten dit, och arbe­ta­de även åt Nobel-stif­tel­sen mel­lan år 2012–2019.

Alex­an­der har även skri­vit böc­ker, Mel­lan rum­men (Atlas, 2015) som enbart var text i sak­pro­sa, Adop­tio­ner­na — Ett grans­kan­de repor­tage (Natur & Kul­tur, 2022), skri­ven till­sam­mans med jour­na­lis­ter­na Patrik Lund­berg och Jose­fin Sköld, som en upp­följ­ning på gransk­ning­en ”Barn till var­je pris” som belys­te vad Sve­ri­ge viss­te om oegent­lig­he­ter i inter­na­tio­nell adop­tion till Sve­ri­ge, och Du vill inte mer (Norsted­ts, 2023) som är en foto­gra­fisk arbetsdagbok.

Alex­an­der har bland annat vun­nit Sto­ra Jour­na­list­pri­set och ett första­pris i Årets Bild samt Röda Kor­sets journalistpris.

SAMARBETSPARTNER

Älmhults Kommun

Fler Evenemang

SOLEL 2.0

SOLEL 2.0

26 september, kl 14.30. Installationer med solceller ökar för hus, industrier, laddning av bilar och inom jordbruket....

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy