SOLEL 2.0

SolEl

26 sep­tem­ber, kl 14.30.

Instal­la­tio­ner med sol­cel­ler ökar för hus, indu­stri­er, ladd­ning av bilar och inom jord­bru­ket. En mar­kant ökning av mark­ba­se­ra­de anlägg­ning­ar likaså. Nya rön görs; sol­cel­ler­na blir effek­ti­va­re, pre­stan­dan ökar och pris­ut­veck­ling­en är läg­re än infla­tio­nen. SolEl blir för var dag mer och mer aktu­ellt i ett vida per­spek­tiv. Sam­ti­digt ökar ris­ker­na; brän­der­na blir fler på grund av fel­ak­ti­ga installationer.

  På semi­na­ri­et SolEl 2.0 lig­ger fokus på de senas­te rönen, hand­lägg­ning av mark­ba­se­ra­de sol­cell­spar­ker, finan­sie­ring och för­säk­ring. Hur lant­bru­kets impe­di­ment mark kan bli lön­sam och sam­ver­ka med växt- och djur­ri­ket. Men ock­så hur att för­hind­ra ris­ker­na för brand.

KONTAKT

Hans Andrén
hans@hansandren.com, 070–529 85 00.
Inge­mar Ljung­qvist
ingemar@mockelsnas.com, 076–8610528

INFORMATION

Inträ­de: Gra­tis
Ser­ve­ring: Kaffe/Te
Datum: 26 sep­tem­ber
Tid: 14.30 — 19.00
Var: Möc­kelsnäs Konst­hall
Anmä­lan: Senast den 22 september

PROGRAM

14.30 KAFFE OCH SMÖRGÅS

15.30 VÄLKOMNA Eva Bal­lo­var­re, Kom­mu­nal­råd. Hans Andrén, Möc­kelsnäs Forum.

KRONOBERG ÄR DELAKTIGA
Lands­höv­ding Maria Arnholm.

SOLELTEKNIK, LÖNSAMHET, UPPHANDLING
Föreläsare/författare Lars Andrén, Drivkraft.

MARKBASERADE SOLCELLSPARKER
Hand­lägg­ning, kontrakt/avtal. Pro­jekt­le­da­re Michael Svens­son,
EnBW Sve­ri­ge.

LÄNSSTYRELSERNAS ROLL
Seni­or råd­gi­va­re Mar­tin Sjö­dahl, Läns­sty­rel­sen Kronoberg.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN HAR ERFARENHET
Rädd­nings­chef Lars Nilsson.

FINANSIERING – FÖRSÄKRING – FÖREBYGGA SKADOR
Sälj­s­chef Mag­nus Kristof­fer­son och Elin­gen­jör Niclas Bri­hall Läns­för­säk­ring Kronoberg.

LRF ÄR MED I OMSTÄLLNINGEN
Mar­cus Söder­ling, Leda­mot i LRFS Förbundsstyrelse.

VARFÖR AVGIFTER VID SOLELANSLUTNINGAR TILL NÄTET?
Peter Hjal­mar, Regi­on­chef E.ON Syd

FRÅGESTUND
Med före­lä­sar­na på scen

19.00 AVSLUT

SAMARBETSPARTNER

ABF
Älmhults Kommun
Logotyp Möckelsnäs Vänner
ABF
Älmhults Kommun
Logotyp Möckelsnäs Vänner

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy