Välj en sida

Semi­na­ri­um — Skog & Hälsa

Tors­dag 13 April kl. 9.30 — 16.00

Sko­gen har bety­del­se för män­ni­skan ur många per­spek­tiv.
Forsk­ning om sko­gens bety­del­se för vår häl­sa är inte något
nytt men har fått en ny dimen­sion i vår var­dag och oli­ka
forsk­nings­stu­di­er pågår.

För att för­sö­ka sam­la den kun­skap som finns och ini­ti­e­ra till
sam­ver­kan inför fram­ti­den bjuds fors­ka­re, skogs­ä­ga­re, skogs­in­du­strin och sjuk­vårds
verk­sam­he­ter in till den­na semi­na­ri­e­dag som arran­ge­ras av Möc­kelsnäs Forum.

Dagen inleds med ett antal pre­sen­ta­tio­ner av fors­ka­re från LNU och SLU Alnarp. Där­ef­ter föl­jer ett sam­tal mel­lan fors­ka­re, skogs­ä­ga­re och indu­strin samt Möc­kelsnäs Forum och Eriksberg.

Semi­na­ri­et kom­mer att strea­mas via Möc­kelsnäs hem­si­da för att and­ra skall kun­na ta del av seminariet.

Kontakt/Information

 Inge­mar Ljung­qvist, 076–8610528, ingemar@mockelsnas.com
Hans Andrén, hans@hansandren.com, 070–529 85 00

Anmä­lan: Senast 6 april till ingemar@mockelsnas.com
Avgift: 400 kr
Datum: 13 april
Tid: 9.30–16.00

SAMVERKAN MED:

Kulturrådet

Pro­gram

09.30 — 10.00
Kaf­fe och smör­gås.
Inled­ning av Docent Susan­ne Knuts­son, LNU.

10.00 — 10.15
Möc­kelsnäs Forum, Inge­mar Ljung­qvist och Eriks­berg, Per-Arne
Ols­son presenteras.

10.15 — 10.45
Bety­del­sen av att kun­na vis­tas i natu­ren för folk­häl­san — En genom­gång av evi­den­slä­get. Pro­fes­sor Patrik Grahn, SLU Alnarp.

10.45 — 11.15
Sko­gens bety­del­se för män­ni­skors häl­sa och väl­be­fin­nan­de – svensk forsk­ning om skogs­bad som häl­so­främ­jan­de insatts. Docent Anna Maria Pals­dot­tir ‚SLU Alnarp. 

11.15 — 11.45
Sko­gens bety­del­se för häl­sa, väl­be­fin­nan­de och åter­hämt­ning.
- Pro­fes­sor Ulri­ca Hör­berg, LNU

11.45 — 12.45
Lunch

12.45 — 13.15
Tätortsnä­ra skogs­bruk vik­tigt för män­ni­skors väl­be­fin­nan­de.
Pro­fes­sor Johan Bergh, LNU

13.15 — 13.45
Sko­gens häl­so­främ­jan­de vär­den och effek­ter — Docent Susan­ne Knuts­son, LNU

13.45 — 14.15
Kaf­fe

14:15 — 16:00
Ett sam­tal mel­lan: Patrik Grahn, Anna Maria Pals­dot­tir, Ulri­ca Hör­berg,
Susan­ne Knuts­son, Johan Bergh, Inge­mar Ljung­qvist, Per-Arne Ols­son, ev. Eriks­bergs industridoktorand.

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy