Per­so­nal mat — rikt­lin­jer från 1 juli

Vi har nu satt för­ut­sätt­ning­ar­na för per­so­nal­mat och hur det går till, så att alla har sam­ma för­ut­sätt­ning­ar och fram­förallt att vi som arbets­gi­va­re kan föl­ja reg­ler från Skatteverket.

Om du under arbets­tid äter lunch eller annan mål­tid ska du anteck­na dig på lis­tan i restau­rang­kök eller cafékök. Kost­för­må­nen har av skat­te­ver­ket satts till 100 kr. Nor­malt i restau­rang­bran­schen är att arbets­gi­va­ren gör ett net­to­av­drag på lönen med 51 kr och att den anställ­de för­måns­be­skat­tas för 49 kr.

Under arbets­tid har du annars till­gång till kaffe/thé utan kost­nad. Det gäl­ler även läsk/mineralvatten i begrän­sad omfattning.

Om det finns mat eller caféva­ror över efter dagen som inte går att säl­ja på annat vis, är det upp till köks‑, restau­rang- eller café­chef att ser­ve­ra det­ta som måltid/fika eller även ta med hem om det är aktuellt.

Alko­hol får ald­rig för­tä­ras i sam­band arbe­te eller tas med från anläggningen.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy