Välj en sida

Lit­te­rä­rer­na berät­tar om sin väg till författarskap

Sön­dag 21 maj kl. 14.00 – 16.00.

“Från 1600-talets Små­land till 2000-talets Afri­ka” och “Från språ­ket till retoriken”

Lit­te­rä­rer­na är ett ide­ellt för­fat­tar­nät­verk som star­ta­de 2022 i sam­ar­be­te med Älm­hults Bib­li­o­tek.
Nät­ver­kets syf­te är att sam­la lokal­för­fat­tar­na på en gemen­sam platt­form där de kan inspi­re­ras och utveck­las samt där deras syn­lig­het ökas. Nät­ver­ket har för avsikt att främ­ja och utveck­la lokal lit­te­ra­tur, läsan­de och skri­van­de genom att ge åhö­rar­na intel­lek­tu­el­la, emo­tio­nel­la och este­tis­ka upp­le­vel­ser under oli­ka arrange­mang.
Kom och lyss­na på någ­ra av för­fat­tar­na som berät­tar om sin väg till för­fat­tar­skap.
Berät­tel­ser­na var­vas med musik av och med tri­on BESc, som består av Bengt Hame­da­ni, Eva Fodor Velan­der och Sven Velander.

Med­ver­kan­de

Sven Velan­der är musi­ker, låt­skri­va­re och för­fat­ta­re som fors­kar även i lokal­histo­ria och etno­lo­gi.
Lena Mil­ling­er är mark­nads­fö­ra­re, Afri­ka-rese­när och för­fat­ta­re till boken ”För det fanns inga barn i Ravens­brück” (med anknyt­ning till Möc­kelsnäs).
Maj J Örten­dal är spe­ci­allä­ra­re, tal­pe­da­gog och för­fat­ta­re som skri­ver läro­me­del och före­lä­ser om läsin­lär­ning.
Eva Fodor Velan­der är mul­ti­kul­tu­rent­re­pre­nör, för­läg­ga­re, för­fat­ta­re och kurs­le­da­re i reto­rik.
Bengt Hame­da­ni är musi­ker inom blues, soul och jazz med gitarr som sitt huvudinstrument.

Musik av och med BESc (Bengt Hame­da­ni, Eva Fodor Velan­der, Sven Velander)

Pris: Gra­tis inträ­de, möj­lig­het till fika
Datum: 21 maj
Tid: 14.00–16.00

SAMARBETSPARTNER

ABF
Älmhults Kommun

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy