Välj en sida

Kul­tu­ren läker själen

9 Maj kl. 10–00 – 16.00.

De vi kal­lar väl­färds­sam­häl­let har allt fler bak­si­dor; kli­ma­tet, mil­jö i störs­ta all­män­het, sjuk­vår­den mm fal­ler ur sina giv­na ramar och demo­kra­tin ansträngs. Det som är kanske mest oro­väc­kan­de är den ökning av psy­kisk ohäl­sa som sker bland barn och unga. Fler än hälf­ten av alla unga har mått dåligt under minst en peri­od under sin ung­doms­tid. Anta­let ung­do­mar med ängs­lan, oro eller ång­est har fyr­dubb­lats sedan 1980-talet. Sve­ri­ge har den högs­ta siff­ran bland ung­do­mar med psy­kisk ohäl­sa i Euro­pa. Vad beror det­ta på?

Det­ta semi­na­ri­um foku­se­rar på just ung­do­mars situ­a­tion och hur kul­tur­ak­ti­vi­te­ter kan före­byg­ga psy­kisk ohäl­sa och hjäl­pa till i åter­hämt­nings­pro­ces­sen. Väl­be­fin­nan­det ökar genom kul­tur­ak­ti­vi­te­ter visar forskning.

Semi­na­ri­et ges pre­sen­ta­tio­ner från fors­ka­re i ämnet och sam­tal mel­lan fors­ka­re, psy­ki­a­trin och per­so­ner från kul­tu­ren samt en kon­sert från ett pro­jekt inom Musik i Syd.

BOKA BOENDE

Boen­de i stan­dar­d­rum, del i dub­bel­rum inkl. fru­kost.
Pris: 555 kr
- tillägg för enkel­rum 435 kr

Pro­gram

10.00 Kaf­fe

Inled­ning: Kul­tu­ren är en ödes­frå­ga för barn, inte sant?
Wol­f­gang Veith, Verk­sam­hets­le­da­re, Ska­pa, Göteborgsoperan.

Psy­kisk ohäl­sa och kul­tur, vad vet vi?Pro­fes­sor eme­ri­tus, Gun­nar Bjur­sell, chef för Cent­rum för Kul­tur, Kog­ni­tion och Häl­sa vid Karo­lins­ka institutet.

Dans för att stär­ka psy­kisk häl­sa hos unga — hur då?
Medi­ci­ne dok­tor, Anna Duberg, Uni­ver­si­tets­sjuk­vår­dens Forsk­nings­cent­rum, Regi­on Öre­bro län.
Grun­dat och dri­ver Dans för Hälsa.

12. 00 Lunch

13.00 Make Music Mat­ter!
Uni­ver­si­tets­lä­ra­re i musik­pe­da­go­gik, Göran Nikol­aus­son, Lin­neu­ni­ver­si­te­tet. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och verk­sam­hets­an­sva­rig
för det natio­nel­la nät­ver­ket Make Music Matter!

Gemen­skap och utveck­ling genom dans
- Dansupp­trä­de med Move Up Crew 

Bre­ak the silence
Musik i Syd. Musi­kens kraft som en väg mot psy­kisk häl­sa. Ett tvär­sek­to­ri­ellt pilot­pro­jekt om musi­ken som helan­de
kraft i ung­as exi­sten­ti­el­la hälsa.

”När hjär­tat sväm­mar över”
Pro­jekt­le­da­re Ulri­ka Gud­munds­son Schön­ber­ger Musik i vård, omsorg, häl­sa, Musik i Syd.

Sam­tal och frå­gestund mel­lan pre­sen­ta­tö­rer­na samt Ingrid Andrén, verk­sam­hets­an­sva­rig ‚Stu­dio Move it och Karin Per­ne­bo, psy­ko­log, fil.dr. Regi­on Kronoberg.

Ca 16.00 Kaf­fe, avslut

Kon­takt

Inge­mar Ljung­qvist
076–8610528, ingemar@mockelsnas.com

Infor­ma­tion

Pris: 1500,- kro­nor, som fak­tu­re­ras i efter­hand
Datum: 9 maj
Tid: 10.00–16.00
Anmä­lan: ingermar@mockelsnas.com

PRESENTATIONER:

Anna Duberg

Medi­ci­ne dok­tor i häl­so­ve­ten­ska­per, fysi­o­te­ra­peut, forsk­nings­hand­le­da­re i Regi­on Öre­bro Län, samt har grun­dat och dri­ver Dans för Häl­sa. Att stär­ka ung­as häl­sa genom rörel­se är ett av hen­nes störs­ta forsk­nings­fo­kus. Hon dis­pu­te­ra­de 2016 med “dans­pro­jek­tet”, som sena­re utveck­la­des till “Dans för Häl­sa” — en soci­al inno­va­tion som idag har imple­men­te­rats över hela lan­det som ett kom­ple­ment till elev­häl­sans insatser.

Om före­läs­ning­en: Dans med fokus på krav­lös rörel­seg­läd­je har i en stu­die från Öre­bro Uni­ver­si­tet visat sig kun­na utgö­ra ett exem­pel på en genom­för­bar, häl­so­e­ko­no­miskt effek­tiv och upp­skat­tad metod som kan stär­ka psy­kiskt väl­be­fin­nan­de hos unga. Under före­läs­ning­en får du ta del av resan från forsk­ning till imple­men­te­rad verk­sam­het, vad som lig­ger bakom de posi­ti­va resul­ta­ten och hur meto­den används idag. 

Ingrid Andrén

Ingrid äls­kar både yoga och dans! Sedan Move it star­ta­de, 2003, har hon arbe­tat med att stän­digt utveck­la verk­sam­he­ten, sam­ti­digt som hon del­ta­git och varit assi­ste­ran­de kore­o­graf i många av Lin­ne­a­Te­a­terns musi­ka­ler. Du kan ha sett hen­ne som dan­sa­re i bl.a Cats, Cabaré, Copaca­ba­na och Chi­ca­go. Sedan 2016 har hon kore­o­gra­fe­rat musi­ka­ler­na Singin’ in the Rain, Jesus Christ Supers­tar och Victor Victoria.

Ingrid äls­kar att stu­de­ra den mänsk­li­ga krop­pen och hur vi stöt­tar den till häl­sa. Hon är utbil­dad inom ana­to­mi, fysi­o­lo­gi, trä­nings­fy­si­o­lo­gi, kost & häl­sa och har genom­fört fle­ra cer­ti­fi­e­ra­de yoga­in­struk­tör­ut­bild­ning­ar.  Hen­nes pågåen­de utbild­ning är med Yoga Medi­ci­ne som har sin bas i USA. Den­na utbild­ning kom­mer sträc­ka sig till ett 1000 h‑certifikat där Ingrid har stu­de­rat djup­gå­en­de ana­to­mi för hela krop­pen, tera­peu­tisk yoga, kine­sisk medi­cin och myc­ket mer!

Karin Per­ne­bo

Fil.dr, leg.psykolog och leg.psykoterapeut, Regi­on Kro­no­berg och adj.lektor Insti­tu­tio­nen för Psy­ko­lo­gi, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet. Karin har mång­å­rig erfa­ren­het av kli­niskt behand­lings­ar­be­te, forsk­ning och under­vis­ning med fokus på barn, unga och famil­jer, med sär­skilt fokus på trau­ma och utsatt­het. Pågåen­de forsk­ning berör främ­jan­de av psy­kisk häl­sa hos barn och unga, att upp­märk­sam­ma barn i behov av stöd och insat­ser till barn och famil­jer. Karin har ett sär­skilt intres­se för barn och ung­as egna erfa­ren­he­ter av insat­ser och stöd.
Karin sam­ver­kar med Musik i Syd i ett forsk­nings­pro­jekt där Musik­grup­per för barn på skyd­da­de boen­den erbjuds och studeras.

Move Up Crew

Move Up Crew är en dans­grupp på 15 tje­jer som repre­sen­te­rar Stu­dio Move it i Väx­jö och har sedan 2019 del­ta­git i ett fler­tal stre­et­dans-täv­ling­ar. I våras del­tog dem i UDO Stre­et­dan­ce Cham­pi­on­chips och tog hem förs­ta pris i Nor­den. Tje­jer­na trä­nar nu för att utveck­las på avan­ce­rad nivå och för­u­tom att trä­na hårt så har grup­pen en stark gemen­skap och myc­ket ener­gi på scen som ni kom­mer få se den 9e Maj. 

Kvin­no­jours­pro­jek­tet, bar­nen – ”När hjär­tat sväm­mar över”

I sam­ar­be­te med kvin­no­jou­ren vill vi ska­pa menings­fyll­da möten genom musik för bar­nen som är knut­na till kvin­no­jou­rens verk­sam­het. I pro­jek­tet job­bar vi med de yngs­ta bar­nen kring temat käns­lor, med före­ställ­ning­en ”När hjär­tat sväm­mar över”. Bar­nen möter två musi­ker och en musik­te­ra­peut som leder barn­grup­pen genom en lek­full musik­stund fylld med sång och gläd­je. Med­ver­kan­de i pro­jek­tet är musi­ker Anders Lar­s­son och Allan Skro­be, musik­te­ra­peut Nina Cher­la, psy­ko­log och fors­ka­re Karin Per­ne­bo samt kvin­no­jou­rer­nas personal.

Bre­ak the Silence

Bre­ak the Silence är ett tvär­sek­to­ri­ellt pilot­pro­jekt i sam­ver­kan med Beta­ni­astif­tel­sen, om musi­ken som helan­de kraft i ung­as exi­sten­ti­el­la häl­sa. Utgångs­punk­ten är en kon­sert med gospel­kö­ren One Nation under led­ning av Jonas Eng­ström till­sam­mans med nyskriv­na låtar på temat mod, tröst och egen­vär­de av och med artis­ten Lol­lo Fält. För­fat­ta­ren och komi­kern Jonas Hel­ges­son med­ver­kar med kor­ta och tänk­vär­da betrak­tel­ser mel­lan musikin­sla­gen och i före­ställ­ning­en möter vi även psy­ko­te­ra­peu­ten Maria Sund­blom Lindberg.

Make Music Matter!

Göran Nikol­aus­son är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och verk­sam­hets­an­sva­rig för  det natio­nel­la  nät­ver­ket Make Music Matter!.

Make Music Mat­ter! är ett natio­nellt nät­verk där aka­de­mi, sko­la, musik‑, tech- och kul­tur­bransch sam­ver­kar för att spri­da kun­ska­per och inno­va­tion om musik samt bidra till utveck­ling och väl­må­en­de i samhället.

Make Music Mat­ter! arbe­tar inom kom­pe­tens­om­rå­de­na Tech­no­lo­gy – Ent­re­pre­neurs­hip – Aest­he­tics – Cre­a­ti­vi­ty & Huma­ni­ty, som till­sam­mans bil­dar kon­cep­tet T.E.A.C.H.!. Des­sa kun­skaps­kva­li­te­ter är vik­ti­ga att unga får möj­lig­het att utveck­la för att bli en aktiv, kre­a­tiv, kom­pe­tent och ansvars­kän­nan­de indi­vid och samhällsmedborgare.

Make Music Mat­ter! vill demo­kra­ti­se­ra musik som uttrycks­form och kom­mu­ni­ka­tions­me­del genom att ge unga sam­ti­da verk­tyg att uttryc­ka sig med och bidra till ung­as välmående.

Make Music Mat­ter! drivs av Lin­néu­ni­ver­si­te­tet i nära sam­ar­be­te med Tim Bergling Founda­tion och Sig­na­tur – Insam­lings­stif­tel­se för musik­främ­jan­de. And­ra sam­ar­bets­part­ners är  STIM, SKR och Sound­trap by Spotify.

Göran Nikol­aus­son är uni­ver­si­tets­lä­ra­re i musik­pe­da­go­gik vid Linnéuniversitet

Gun­nar Bjursell

Pro­fes­sor eme­ri­tus och chef för Cent­rum för Kul­tur, Kog­ni­tion och Häl­sa vid Karo­lins­ka insti­tu­tet, ger en före­läs­ning om det fram­väx­an­de forsk­nings­om­rå­det där modern neu­ro­ve­ten­skap möter huma­nio­ra, peda­go­gik, samt klas­sis­ka kul­tu­rel­la akti­vi­te­ter. Han intro­du­ce­ra­de även tidigt begrep­pet ”Brain and Lear­ning” i Sve­ri­ge med bl.a. före­läs­ning­ar i Riks­da­gen och på Vetenskapsrådet.

Det har länge stått klart att musik, konst och dans samt utö­van­de av des­sa konst­for­mer har stor bety­del­se för utveck­ling av soci­alt sam­spel, kre­a­ti­vi­tet och moti­va­tion samt kog­ni­tion och inlär­ning, något som gäl­ler såväl unga som gam­la. Med för­bätt­ra­de veten­skap­li­ga meto­der lär vi oss allt mer om sam­spe­let mel­lan kul­tur­ak­ti­vi­te­ter och hjär­nans plas­ti­ci­tet (form­bar­het), vil­ket är av bety­del­se för häl­sa, väl­be­fin­nan­de och livs­långt lärande.

De som oftast gyn­nas mest av sats­ning­ar på inte­gre­rad under­vis­ning inne­fat­tan­de kul­tu­rel­la akti­vi­te­ter är barn från utanförskapsområden

Genom den avan­ce­ra­de hjärn­forsk­ning­en kan man i dag kan se att kul­tu­ren har star­ka effek­ter på “hjär­nans arki­tek­tur” och att tidi­ga insat­ser är av störs­ta bety­del­se. Akti­vi­te­ter­na har inte endast kog­ni­ti­va effek­ter utan resul­te­rar i ett mer häl­so­samt skolkli­mat och ökad soci­al kom­pe­tens. När det gäl­ler tera­peu­tis­ka möj­lig­he­ter finns goda exem­pel från ex dan­sens bety­del­se för unga med men­tal ohäl­sa till för­bätt­ring­ar för de som drab­bats av Parkin­sons. Musik och bild­konst kan fram­gångs­rikt använ­das inom demens­vår­den, och man bru­kar tala om ”Use it or lose it”, dvs bety­del­sen av hjärn­sti­mu­lans för vårt välbefinnande.

Sto­ra forsk­nings­cent­ra i fram­för allt USA och Stor­bri­tan­ni­en är akti­va inom områ­det och det finns gott om exem­pel på sats­ning­ar som utvär­de­rats och som går att kopi­e­ra. Sam­man­ställ­ning­ar av rele­van­ta stu­di­er har gjorts av såväl det Brit­tis­ka Par­la­men­tet som WHO och NIH (Natio­nal Insti­tu­te of Health, USA) för att utveck­la det­ta nya kunskapsområde.

http://www.kulturellahjarnan.se/

Veith Wol­f­gang

Wol­f­gang är sedan någ­ra år base­rad i Små­land, där han med enga­ge­mang och pas­sion för att nå ut och spri­da oper­a­kons­ten ska­pat och genom­fört ett stort antal pro­jekt för bland annat barn och unga. Han har ver­kat som pro­jekt­le­da­re och pro­du­cent både natio­nellt och inter­na­tio­nellt med många oli­ka sam­ar­bets­part­ners, bland annat som verk­sam­hets­le­da­re för Mino­pe­ra och biträ­dan­de verk­sam­hets­le­da­re och pro­jekt­le­da­re för ”Öster­reichisches Volksli­ed­werk” i Wien.

Sin bak­grund har Wol­f­gang som sång­a­re. Han bör­ja­de sin bana med 6 år i den anri­ka gosskö­ren Wie­ner Säng­erk­na­ben och fort­sat­te sedan sin utbild­ning och arbe­te som ope­ras­ång­a­re.  Han har även utbild­ning i chefsskap/utveckling, pro­jekt­led­ning, psy­ko­lo­gi samt socialpedagogik.

Sedan 1e janu­a­ri 2023 är Wol­f­gang Verk­sam­hets­le­da­re på Ska­pa Götebporgs Ope­ran. Hos Ska­pa sam­las Göte­borgs Ope­rans vari­a­tions­ri­ka arbe­te för att få fler – fram­förallt barn och unga – att upp­täc­ka, enga­ge­ra och för­dju­pa sig i scen­konst i all­män­het och Göte­borgs Ope­rans reper­to­ar i syn­ner­het. Genom works­hops, före­ställ­ning­ar och akti­vi­te­ter erbju­der Ska­pa mäng­der av spän­nan­de möj­lig­he­ter att del­ta, ska­pa och upp­le­va till­sam­mans. Musik­te­a­ter och dans för­e­nar alla åld­rar och erfarenheter.

Wol­f­gang  vill föra ut sin egen pas­sion för ope­ra till den unga gene­ra­tio­nen och and­ra män­ni­skor som för när­va­ran­de inte kän­ner sig nära  verksamheten.

SAMVERKAN MED:

Kulturrådet
ABF
Kulturrådet
ABF

Fler Evenemang

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy