För­säk­ring­ar och tjänstepensioner

Med anled­ning av för­fråg­ning­ar om hur per­so­na­len är för­säk­rad och hur det beta­las in för tjäns­te­pen­sio­ner, så kom­mer här för­tyd­li­gan­de. Inrap­por­te­ring sker efter hand, då anställ­ning­ar sker löpan­de. Våra anställ­da omfat­tas inte av kol­lek­tivav­tal men för­säk­ras i sam­ma omfatt­ning genom FORA, d v s det beta­las in pen­sion för de som är i åld­rar 23 — 65 år, trygg­hets­för­säk­ring vid arbets­ska­da, tjäns­te­gruppliv­för­säk­ring, sjuk­för­säk­ring etc. Mer infor­ma­tion hit­tar du på www.fora.se

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy