Bok­släpp — Kaj Engström

Boksläpp - Kaj Engström

Sön­da­gen 24 sep­tem­ber, kl 14.00.

I boken som ska­pats av Tina K Pers­son & Ste­fan Nils­son möter vi berät­tel­ser om Kajs liv, resor och konst.

Kon­sert­pi­a­nis­ten Jie Li bju­der på sin tolk­ning av Kajs konstvärld. 

Ur reper­to­a­ren:  Wil­helm Peter­son – Ber­gers rika musikpalett.

Boksläpp

Inträ­de: Gra­tis
Datum: 24 sep­tem­ber
Tid: 14.00
Var: Möc­kelsnäs Konsthall

Om för­fat­ta­ren och fotografen

Tina K Pers­son är poet och f d kul­tur­jour­na­list. Hon har sär­skilt in krö­ni­kor och recen­sio­ner för Små­lands­pos­ten och är idag verk­sam som för­fat­ta­re och poet. Med sig i baga­get har hon även en mång­å­rig vana att fram­trä­da på scen med sina tex­ter, ibland i sam­ver­kan med musi­ker och ton­sät­ta­re. Hon är utgi­ven med fle­ra dikt­sam­ling­ar. Till­sam­mans har Ste­fan Nils­son och Tina K Pers­son tidi­ga­re gett ut boken: Liv med hund.
Ste­fan Nils­son som foto­graf på tid­ning­en Små­lands­pos­ten som väl­digt ung. Han har allt­se­dan dess varit foto­gra­fi­et tro­get, men är även verk­sam som skri­van­de jour­na­list. Känd inte minst inom motor­jour­na­li­sti­ken. Ste­fan Nils­son har all­tid haft en sär­skild käns­la för natur, fåg­lar och doku­men­tär­fo­to­gra­fi, men har under sin långa bana även foto­gra­fe­rat mode, och eli­tid­rott. Han är idag fri­lan­san­de foto­graf och skri­bent med fler än en bok bakom sig.
Till­sam­mans har de följt i konst­nä­ren Kaj Eng­ströms spår.
Boken om Kaj Eng­ström har fått växa fram allt­ef­tersom. Genom långa inter­vju­sam­tal, och i verk­li­ga livet, där foto­gra­fen har doku­men­te­rat hans smult­ron­stäl­len och de har lyss­nat på hans fan­tas­tis­ka anek­do­ter och histo­ri­er. Boken vill gestal­ta en fri själ och lev­nads­konst­när som gått sin egen väg i både livet och i kons­ten.
”Ste­fan Nils­sons foto är när­gång­et men var­samt och Tina K Pers­son har fång­at konst­nä­ren med ett följ­samt språk. Vi får föl­ja med på en resa i tid och rum där man ock­så kan se hur Kaj Eng­ström utveck­lats som konst­när från sin ung­dom till idag”
Votum för­lag

Om Pia­nis­ten

Jie Li, är en kine­sisk pia­nist med föl­jan­de meriter.

  • Mas­ter of Music in Pia­no Performance
  • Solo piano­kon­sert i Huang Zhong Con­cert Hall och Yang­z­hou Con­cert Hall.
  • And­ra pri­set i grupp A av det tred­je natio­nel­la uni­ver­si­te­tets pianoframträdande.
  • Första­pri­set i TV-pia­no­täv­ling.
    Utmärk­ta ska­pan­de och fram­fö­ran­de av nya verk.
  • Out­stan­ding Teacher Award i Macao Pia­no Competition
  • Out­stan­ding Teacher Award 2019 1st SAE Natio­nal Youth Pia­no Competition.
  • Pia­no­ac­kom­pan­ja­tör vid 5:e Zijin Cho­rus Festival.

Jie Li kom­mer bland annat att spe­la:
Wil­helm Peter­son-Ber­ger Frö­sö bloms­ter
Som­mar­sång
Vid Frö­sö Kyr­ka
Under Aspar­na
Fré­déric Franço­is Cho­pin
Noctur­ne i E♭-dur, Op. 9, nr 2
Scher­zo i B♭-moll, Op. 31, nr 2

SAMARBETSPARTNER

ABF
Älmhults Kommun
Kulturrådet

Fler Evenemang

SOLEL 2.0

SOLEL 2.0

26 september, kl 14.30. Installationer med solceller ökar för hus, industrier, laddning av bilar och inom jordbruket....

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy