Arbets­tid och personalmöte

En del har frå­gat om hur man redo­vi­sar tid i sam­band med per­so­nal­mö­te och övrig arbets­tid. Enligt kol­lek­tivav­tal — även om vi inte har det — så har man rätt att regi­stre­ra mini­mum 1, 5 tim­me vid per­so­nal­mö­te. För var­je påbör­jad 1/2‑timme så regi­stre­ras en hel 1/2 tim­me. T ex 1 h och 35 minu­ter, blir då allt­så 2 tim­mar eftersom det är en ny påbör­jad 1/2 timme.

Arbets­tid — den mins­ta tid som gäl­ler för regi­stre­ring av arbets­tid är 3 tim­mar på en dag. Läng­re tid så redo­vi­sar man det, kor­ta­re tid bety­der allt­så att man kan redo­vi­sa 3 timmar.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy