Foto­gra­fen Alex­an­der berät­tar om sina möten med världen

Fotograf Alexander

27 sep­tem­ber, kl 18.00.

Alex­an­der Mah­moud är född 1990 och upp­vux­en i Grimslöv och Väx­jö och bor sedan 2011 i Stock­holm.
Alex­an­ders Mah­moud bör­ja­de sin foto­gra­fis­ka kar­riär på Små­lands­pos­ten i Väx­jö och har sedan 2011 arbe­tat som foto­graf på Dagens Nyhe­ter. Mel­lan åren 2012–2019 job­ba­de även Alex­an­der åt Nobelstiftelsen.

Alex­an­der har även skri­vit böc­ker, Mel­lan rum­men (Atlas 2015), Adop­tio­ner­na – Ett grans­kan­de repor­tage (Natur&Kultur 2022), skri­ven till­sam­mans med jour­na­lis­ter­na Patrik Lund­berg och Jose­fin Sköld som en upp­följ­ning på gransk­ning­en Barn till var­je pris som belys­te vad Sve­ri­ge viss­te om oegent­lig­he­ter i inter­na­tio­nell adop­tion till Sve­ri­ge. Där­till Du vill inte mer (Norsted­ts 2023) som är en foto­gra­fisk arbetsbok.

2021 till­de­la­des Alex­an­der Sto­ra Jour­na­list­pri­set och ett första­pris i Årets Bild 2022 samt Röda Kor­sets jour­na­list­pris sam­ma år.

Vid pia­not: Jen­ny Li

KONTAKT

Hans Andrén
hans@hansandren.com
070–529 85 00

Pris: 100 kr/person (Med­lem i vän­för­e­ning­en 10% rabatt)
Datum: 27 sep­tem­ber
Tid: 18.00
Var: Hofs Lifs, Kungs­ga­tan 29 Väx­jö
Ser­ve­ring: Kaffe/Te

SAMARBETSPARTNER

Logotyp Möckelsnäs Vänner
Växjö Fotoklubb
Ernstson Foto

Kro­no­bergs
Foto­gra­fer­na

Fler Evenemang

SOLEL 2.0

SOLEL 2.0

26 september, kl 14.30. Installationer med solceller ökar för hus, industrier, laddning av bilar och inom jordbruket....

läs mer

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.  Integritetspolicy